• Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Διακηρύξεις
  • Επανάληψη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Οδοποιϊα Δήμου Αρριανών

Επανάληψη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Οδοποιϊα Δήμου Αρριανών

Ο Δήμος Αρριανών με έδρα την Φιλλύρα, Δημοτικό κατάστημα ΤΚ 69300, τηλ. 25313 – 52839 /800, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» με προϋπολογισμό 119.247,20 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 28.619,33 € και CPV: 45233120-6
Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α.«ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ» με προϋπολογισμό 33.130,56 Ευρώ
β. «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ» με προϋπολογισμό 54.745,05 Ευρώ
Δαπάνη Εργασιών 87.875,61 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 15.817,61 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), 15.553,98 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Φόρος προστιθέμενης Αξίας (24%) 28.619,33 €
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος www.promitheus.gov.gr (Α/Α : 87669).
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19-02-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 Μ.Μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25-02-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 Π.Μ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arriana.gr )
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2.384,00 Ευρώ και ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 15 της ηλεκτρονικής διακήρυξης.
11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρριανών.

 

Προκήρυξη | | Διακήρυξη | | Μελέτη | | ΣΑΥ | | ΦΑΥ | | ΤΕΥΔ | | ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή) | | Έντυπο οικονομικής προσφοράς | | Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.-949-13.02.2018-Οδηγία-23 |

Diaugeia Logo
Govgr
Ermis Gov Gr
Tetragonika Govapp Gr
Kentro Koinotitas Logo
I Europi Sou

Δήμος Αρριανών

logo

Follow us on

Επικοινωνία

  • Δημαρχείο
  • Φιλλύρα
  • ΤΚ: 69300, Ροδόπη
  • Τηλ: 2531352800
  • email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.