Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Αρριανών

Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση

για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Αρριανών

Ο Δήμος Αρριανών εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020. Η εκπόνηση του Σχεδίου βασίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020) «Τεχνικές προδιαγραφές για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων», λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής με στόχο τον έγκαιρο σχεδιασμό και προετοιμασία των αναγκαίων υποδομών.

Το Σ.Φ.Η.Ο συντάσσεται για την κάλυψη των αναγκών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων που προβλέπεται να κυκλοφορούν/σταθμεύουν στο Δήμο, με χρονικό ορίζοντα πενταετίας.

Η Μεθολογία του Σ.Φ.Η.Ο. περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 • Στάδιο 1: Ανάλυση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης (π.χ. πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, υφιστάμενοι δημοτικοί χώροι στάθμευσης, θέσεις στάθμευσης ταξί/ τουριστικών λεωφορείων/ ΑμεΑ/ οχημάτων τροφοδοσίας & Διερεύνηση σεναρίων χωροθέτησης σταθμών φόρτισης και θέσεων στάθμευσης Ηλεκτρικών Οχημάτων και τεκμηρίωση της βέλτιστης χωροθέτησης αυτών
 • Στάδιο 2: Συμμετοχικές διαδικασίες - διαβούλευση
 • Στάδιο 3: Ολοκλήρωση – εφαρμογή του Σ.Φ.Η.Ο. (π.χ. χρονικός προγραμματισμός, δυνατότητες χρηματοδότησης, πολιτική κινήτρων, προδιαγραφές)

Στην παρούσα φάση, ο Δήμος Αρριανών έχει ολοκληρώσει το Στάδιο 1 του Σ.Φ.Η.Ο. Σε αυτό αναπτύχθηκαν εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης δικτύου σταθμών φόρτισης Η/Ο. Έπειτα από αξιολόγηση των σεναρίων από τους μελετητές, επιλέχθηκε το βέλτιστο εξ αυτών και στα πλαίσια της παρούσας διαβούλευσης παρουσιάζεται η προτεινόμενη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης.  

Η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στοχεύει στην κατά το δυνατόν υψηλότερη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης. Μέσω αυτής της δράσης, σκοπός είναι η επίτευξη της βέλτιστης χωροθέτησης τους. Επομένως, είναι χρήσιμη και αναγκαία η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, καθώς και των πολιτών που κατοικούν, εργάζονται ή επισκέπτονται το Δήμο. Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμμετέχετε ενεργά στις διαδικασίες δημόσιας διαβoύλευσης και να διατυπώσετε τις απόψεις σας σχετικά με την προτεινόμενη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων .

Το στάδιο αυτό της δημόσιας διαβούλευσης θα διαρκέσει 15 μέρες (μέχρι 18/12/2021).

Σας ενημερώνουμε ότι η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί με συμπλήρωση ερωτηματολογίου ηλεκτρονικά, το οποίο μπορείτε να δείτε στο παρακάτω link.

 

Ηλεκτρονικό Link (Google Form) :https://forms.gle/WwhS2AttWWBh8bRz8

Το απαιτούμενο συνοδευτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών στοιχείων και χαρτών για τα προτεινόμενα σημεία χωροθέτησης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr, όπου αναρτάται και η παρούσα πρόσκληση.

 

Πρόσκληση | | Συνοδευτικό Υλικό |

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΟΥ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τιμής (κατ’ είδος), για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΟΥ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ» για τη λειτουργεία του κλειστού γυμναστηρίου Δοκού του Δήμου Αρριανών, στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 338.066,85 € με Φ.Π.Α. 24% .

 1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Φιλλύρα 69300, Δημοτικό κατάστημα,

Τηλ: +30 25313 52800,

Φαξ: +30 25313 52826,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Καραολάνης Ευάγγελος,

Ιστοσελίδα: www.arriana.gr

 1. Κωδικοί CPV: 37415000-0 «Αθλητικός Εξοπλισμός»

39000000-2 «Εξοπλισμός Γραφείου»

33141620-2 «Εξοπλισμός Ιατρείου»

44115210-4 «Υδραυλικός εξοπλισμός»

31600000-2 «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός»

42500000-1 «Εξοπλισμός Ψύξης-Θέρμανσης»

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL513 {Ροδόπη}.
 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr)
 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης
 1. Αντικείμενο Δημόσιας Σύμβασης: Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΟΥ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ» για τη λειτουργεία του κλειστού γυμναστηρίου Δοκού του Δήμου Αρριανών, όπως αναφέρονται και περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τριακόσια τριάντα οκτώ χιλιάδες εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα έξι (338.066,86) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τιμής.
 1. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:
 • Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 24-11-2021 ημέρα Τετάρτη.
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 05-01-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00..
 • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 11-01-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
 • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 140948 (Όσον αφορά την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού),

                                                        140950 (Όσον αφορά την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου),

                                                        140951 (Όσον αφορά την προμήθεια εξοπλισμού ιατρείου), 

                                                        140952 (Όσον αφορά την προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού),

                                                        140953 (Όσον αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού), 

                                                        140954 (Όσον αφορά την προμήθεια εξοπλισμού ψύξης-θέρμανσης).

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριακόσια εξήντα (360) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 1. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της σύμβασης προέρχεται από Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.18575/10.03.2021 (ΑΔΑ:ΨΚ9146ΜΤΛ6-ΟΦΥ) απόφαση Ένταξη Πράξης του Δήμου Αρριανών στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», συνολικού προϋπολογισμού 338.066,86€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Αρριανών Ν. Ροδόπης.
 1. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.
 1. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 5.452,67 €, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα είδος της παρούσας σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., του προσφερόμενου είδους. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016). Για να μπορεί να ελεγχθεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να αναγράφουν στο ΕΕΕΣ το μηχάνημα για το οποίο συμμετέχουν και δίνουν προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
 1. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
 1. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου arriana.gr. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ

Απόφαση ΟΕ | | Διακήρυξη | | Μελέτη | | Περίληψη Διακήρυξης | | Συγγραφή Υποχρεώσεων | | Αποστολή Προκήρυξης Στην Εφημερίδα Ε.Ε. | |Δημοσίευση Προκήρυξης στην Εφημερίδα Ε.Ε|| ΕΕΕΣ|| Έντυπο Συλλογής Εκπαιδευομένων || Οδηγίες | | Οδηγίες Συμπλήρωσης ΕΕΕΣ |

 

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

       Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση Δημοτικών αγρών για μονοετείς καλλιέργειες στον οικισμό Δοκού του Δήμου Αρριανών.

      Η δημοπρασία θα διενεργηθεί   στον οικισμό Δοκού, την 6η του μηνός Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ.

      Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης ανά αγροτεμάχιο  (τιμή ανά στρέμμα Χ στρέμματα Χ 10%).

Στην εγγυητική θα πρέπει να αναγράφεται: «ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΟΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΣΤΙΣ 6-12-2021».

Η εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου πλειοδότη αποδίδεται μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής των άλλων ενδιαφερομένων τους αποδίδονται μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του οικισμού Δοκού, γεγονός που αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου.

Δημοτική ενημερότητα του Δήμου Αρριανών περί μη οφειλής του συμμετέχοντος.

Να μην έχει ταμειακά βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο ή να έχει ενταχθεί σε ρύθμιση των οφειλών του και να εξυπηρετεί αυτή.

Υπεύθυνη δήλωση έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης.

       Η διακήρυξη του διαγωνισμού  διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών, Φιλλύρα 69300 Σάπες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr.

Διακήρυξη καθώς και περίληψη αυτής θα δημοσιευτεί στο χώρο ανακοινώσεων και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου,  θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τον Δήμο Αρριανών, ημέρες και ώρες εργάσιμες στα γραφεία του Δήμου και στο τηλέφωνο 25313 52800.

 

 Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ι    Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Έχοντας υπόψη

 • Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
 • Το άρθρο 192 του ΔΚΚ
 • Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81
 • Την αρίθμ. 14/2020 (ΑΔΑ: 6ΟΓΤΩΨΣ-87Α) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρριανών
 • Την αρίθμ. 100/2021 (ΑΔΑ: ΨΑΦΦΩΨΣ-ΡΡΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρριανών
 • Την αρίθμ. 869/2021 Απόφαση Δημάρχου Αρριανών

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία σε δύο στάδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 για την αγορά κατάλληλου οικοπέδου στον οικισμό Αγιοχωρίου για την κατασκευή παιδικής χαράς.

 

 Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ι    Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστης σχέση τιμής - ποιότητας (κατ’ είδος, για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών, στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 398.600,00€ με Φ.Π.Α. 24% .

 1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Φιλλύρα 69300, Δημοτικό κατάστημα,

Τηλ: +30 25313 52800,

Φαξ: +30 25313 52826,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Καραολάνης Ευάγγελος,

Ιστοσελίδα: www.arriana.gr

 1. Κωδικοί CPV: 43262100-8 «Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς».
 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL513 {Ροδόπη}.
 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr)
 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης
 1. Αντικείμενο Δημόσιας Σύμβασης: Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου, όπως αναφέρονται και περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τριακόσια ενενήντα οχτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (398.600,00 €) συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
 1. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:
 • Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 01-10-2021 ημέρα Παρασκευή.
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10-11-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.
 • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 16-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
 • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 140281 (Όσον αφορά την προμήθεια τροχοφόρου εκσκαφέα),

                                                      140349 (Όσον αφορά την προμήθεια τροχοφόρων εκσκαφέων φορτωτών)

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 1. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της σύμβασης προέρχεται από Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε, σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 30292/19.04.2019 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ με θέμα «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»» και υλοποίηση αυτής.
 1. Διάρκεια Σύμβασης: Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 1. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 6.429,03 €, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα είδος της παρούσας σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., του προσφερόμενου είδους. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016). Για να μπορεί να ελεγχθεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να αναγράφουν στο ΕΕΕΣ το μηχάνημα για το οποίο συμμετέχουν και δίνουν προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
 1. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
 1. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου arriana.gr. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ

 

Απόφαση ΟΕ | | Διακήρυξη | | Μελέτη | | Περίληψη Διακήρυξης | | Αποστολή Προκήρυξης Στην Εφημερίδα Ε.Ε. | |Δημοσίευση Προκήρυξης στην Εφημερίδα Ε.Ε|| ΕΕΕΣ|| Έντυπο Συλλογής Εκπαιδευομένων || Οδηγίες | | Οδηγίες Συμπλήρωσης ΕΕΕΣ |

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστης σχέση τιμής - ποιότητας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 150.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, Φιλλύρα 69300,  Δημοτικό κατάστημα, τηλ. +30 25313 52800, φαξ: +30 25313 52826, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  αρμόδιος υπάλληλος κ. Καραολάνης Ευάγγελος, ιστοσελίδα: www.arriana.gr

1. Κωδικοί CPV: 34144512-0

2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL513 {Ροδόπη}.

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr)

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης

6. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 07-09-2021 ημέρα Τρίτη.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22-09-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην 28-09-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 138386

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

9. Χρηματοδότηση: : Η χρηματοδότηση της σύμβασης προέρχεται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε, σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 83448/22.11.2019 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»

10. Διάρκεια Σύμβασης: Έξι μήνες (6) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

11. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (2.419,35 €).

12. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

13. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου www.arriana.gr

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ

Απόφαση ΟΕ | | Διακήρυξη | | Μελέτη | | Περίληψη Διακήρυξης | | ΕΕΕΣ| | Έντυπο Συλλογής Εκπαιδευομένων | | Οδηγίες | | Οδηγίες Συμπλήρωσης ΕΕΕΣ |

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ 2023»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό για την:

Ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή/τών υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών για το έτος 2022 και 2023, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα-ομάδα ειδών, η οποία θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, Φιλλύρα 69300,  Δημοτικό κατάστημα, τηλ. +30 25313 52827, φαξ: +30 25313 52808, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  αρμόδιος υπάλληλος κ. Καραολάνης Ευάγγελος, ιστοσελίδα: www.arriana.gr , κωδικός NUTS: EL 513

Κωδικοί CPV στα καύσιμα και στα λιπαντικά:

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – CPV: 09135100-5

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ –         CPV: 09134100-8

ΑΜΟΛΥΒΔΗ BENZΙΝΗ –        CPV: 09132100-4

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ -                            CPV : 09211000-1

Διαδικασία διαγωνισμού: Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2022:

1. Για την Δημοτική Ενότητα Φιλλύρας, Πετρέλαιο Θέρμανσης 37.634,41 λίτρα,  πετρέλαιο κίνησης 72.859,30 λίτρα και Βενζίνη Αμόλυβδη  4.018,70 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 142.240,02€

2.  Για την Δημοτική Ενότητα Αρριανών, Πετρέλαιο Θέρμανσης 18.804,50 λίτρα,  πετρέλαιο κίνησης 36.405,06 λίτρα και Βενζίνη Αμόλυβδη  2.007,99 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 71.071,99€

3. Για την Δημοτική Ενότητα Κέχρου, Πετρέλαιο Θέρμανσης 13.165,68 λίτρα,  πετρέλαιο κίνησης 25.488,46 λίτρα, Βενζίνη Αμόλυβδη  1.405,87 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% : 49.760,00€

4. Για την Δημοτική Ενότητα Οργάνης, Πετρέλαιο Θέρμανσης  15.062,23 λίτρα,  πετρέλαιο κίνησης 29.160,11 λίτρα, Βενζίνη Αμόλυβδη  1.608,38 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 56.927,99€

5. Για τα λιπαντικά ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 25.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2020 ΜΕ ΦΠΑ 24%: 345.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2023:

1. Για την Δημοτική Ενότητα Φιλλύρας, Πετρέλαιο Θέρμανσης 37.634,41 λίτρα,  πετρέλαιο κίνησης 72.859,30 λίτρα και Βενζίνη Αμόλυβδη  4.018,70 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 142.240,02€

2.  Για την Δημοτική Ενότητα Αρριανών, Πετρέλαιο Θέρμανσης 18.804,50 λίτρα,  πετρέλαιο κίνησης 36.405,06 λίτρα και Βενζίνη Αμόλυβδη  2.007,99 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 71.071,99€

3. Για την Δημοτική Ενότητα Κέχρου, Πετρέλαιο Θέρμανσης 13.165,68 λίτρα,  πετρέλαιο κίνησης 25.488,46 λίτρα, Βενζίνη Αμόλυβδη  1.405,87 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% : 49.760,00€

4. Για την Δημοτική Ενότητα Οργάνης, Πετρέλαιο Θέρμανσης  15.062,23 λίτρα,  πετρέλαιο κίνησης 29.160,11 λίτρα, Βενζίνη Αμόλυβδη  1.608,38 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 56.927,99€

5. Για τα λιπαντικά ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 25.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2020 ΜΕ ΦΠΑ 24%: 345.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 690.000,00 €

Υποδιαίρεση σε Τμήματα: Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ομάδα ή περισσότερες ομάδες (όπως αναφέρονται στη σχετική μελέτη), είτε για το σύνολο της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά τη συνολική ποσότητα κάθε είδους, με ποινή απόρριψης της προσφοράς. Απόρριψη ενός είδους της ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς του για την συγκεκριμένη ομάδα. Η προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα είδη κάθε ομάδας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 5.564,52 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα-τμήμα για την οποία θα συμμετέχει, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.

Δημοσίευση- Διάθεση εγγράφων: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ , ιστοσελίδα Δήμου (www.arriana.gr ), Ελληνικό τύπο, επίσημη εφημερίδα ΕΕ.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr)

Διάρκεια Σύμβασης: Από την 01/01/2022 ή την ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σε μεταγενέστερο χρόνο έως την 31/12/2023 ή με την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της προμήθειας

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι  (6) μήνες

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ , μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι 136238.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 13 Αυγούστου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Οι προσφορές κατατίθενται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

11/08/2021, προσωρινός αριθμός αναφοράς ID: 21-428358-001 .

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

Απόφαση ΟΕ | | Διακήρυξη | | Μελέτη | | Περίληψη Διακήρυξης | | Αποστολή Προκήρυξης Στην Εφημερίδα Ε.Ε. | | ΕΕΕΣ|| Έντυπο Συλλογής Εκπαιδευομένων || Οδηγίες | | Οδηγίες Συμπλήρωσης ΕΕΕΣ |

Διακήρυξη δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στον οικισμό Αράτου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Έχοντας υπόψη

 • Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
 • Το άρθρο 192 του ΔΚΚ
 • Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81
 • Την αρίθμ. 14/2020 (ΑΔΑ: 6ΟΓΤΩΨΣ-87Α) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρριανών
 • Την αρίθμ. 52/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΟΩΩΨΣ-ΑΒ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρριανών
 • Την αρίθμ. 766/2021 (ΑΔΑ: 9ΘΝΘΩΨΣ-ΚΣΒ) απόφαση του Δημάρχου Αρριανών
 • Την αρίθμ. 02/2021 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Αράτου

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία σε δύο στάδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 για την αγορά κατάλληλου ακινήτου στον οικισμό Αράτου για την επέκταση των υπάρχοντών νεκροταφείων .

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στον οικισμό Αγιοχωρίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Έχοντας υπόψη

 • Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
 • Το άρθρο 192 του ΔΚΚ
 • Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81
 • Την αρίθμ. 14/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρριανών
 • Την αρίθμ. 95/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρριανών
 • Την αρίθμ. 869/2020 απόφαση του Δημάρχου Αρριανών

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία σε δύο στάδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 για την αγορά κατάλληλου οικοπέδου στον οικισμό Αγιοχωρίου για την κατασκευή παιδικής χαράς.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Επαναπροκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: Ο Υγιής Δήμος - Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Επαναπροκηρύσσει τον ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την:
«Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας 3.3 (WP 3.3 Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της τοπικής νοσηρότητας στις περιοχές του έργου) και 5.4 (WP 5.4 Eφαρμογή πιλοτικού μοντέλου πρόληψης στην περιοχή - στόχο) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Ο Υγιής Δήμος» / «The Healthy Municipality» - «Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas» του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020”».

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, Φιλλύρα 69300, Δημοτικό κατάστημα,τηλ. +30 2531352824, φαξ: +30 2531352826, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αρμόδιος υπάλληλος κ. Φωτιάδου Ελένη, ιστοσελίδα: www.arriana.gr , κωδικός NUTS: EL 513

Περιγραφή /αντικείμενο διαγωνισμού:
Α) «Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της τοπικής νοσηρότητας στις περιοχές του έργου» / Δράση 3.3:/ και αφορά στη διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων σε πεντακόσια (500) άτομα ηλικίας άνω των σαράντα (40) ετών στις Δημοτικές Ενότητες (ΔΕ) του Δήμου Αρριανών, ΔΕ Φιλλύρας, ΔΕ Αρριανών, ΔΕ Οργάνης και ΔΕ Κέχρου, με ισομερή κατανομή των φύλων (50% άνδρες και 50% γυναίκες) στη βάση της κατανομής του πληθυσμού του Δήμου στις ΔΕ.
Β) «Εφαρμογή πιλοτικού μοντέλου πρόληψης στην περιοχή - στόχο» / Δράση 5.4 /και δύο (Β1 και Β2)σκέλη:
Το πρώτο σκέλος (Β1) αφορά στη διεξαγωγή εξετάσεων προληπτικού χαρακτήρα σε εξακόσια (600) άτομα στις ΔΕ σύμφωνα με τα στοιχεία του νοσολογικού προφίλ που έχουν προκύψει από τα δύο ως άνω εκπονηθέντα μέσω άλλης σύμβασης Παραδοτέα (3.2 και 3.3) και θα προσαρμοστούν ανάλογα με βάση και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων του πρώτου μέρους (Α) του αντικειμένου της παρούσας.
Το δεύτερο σκέλος (Β2) περιλαμβάνει την διοργάνωση δύο (2) ομαδικών θεματικών συνεδριών προς τον πληθυσμό για κάθε μία από τις τέσσερις (4) θεματικές ενότητες σε κάθε μία από τις ΔΕ του Δήμου με αντικείμενο την υγιή διαβίωση και την πρόληψη.

Δικαιούμενοι Συμμετοχής :
Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ A: «Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της τοπικής νοσηρότητας στις περιοχές του έργου», εκτιμώμενης αξίας 33.847,74 € πλέον ΦΠΑ 24%: 652,26 €,
ΤΜΗΜΑ Β: «Εφαρμογή πιλοτικού μοντέλου πρόληψης στην περιοχή-στόχο», εκτιμώμενης αξίας 43.866,35 €
πλέον ΦΠΑ 24%: 1.133,65 €.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 79.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 77.714,09 €, ΦΠΑ : 1.785,910 €).

Δημοσίευση- Διάθεση εγγράφων:
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ , ιστοσελίδα Δήμου (www.arriana.gr).
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr )

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».
Το έργο συγχρηματοδοτείται, σε ποσοστό 85% από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και 15% από εθνικούς πόρους.

Διάρκεια Σύμβασης:
Από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο (2) μήνες. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας υλοποίησης της πράξης.

Χρόνος ισχύος των προσφορών:
Δώδεκα (12) μήνες

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι 124980.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Οι προσφορές κατατίθενται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).

 

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

 

ΑΜΕΤΡΙΤΒΑΝ

 

 

| Απόφαση ΟΕ | | Διακήρυξη | | Μελέτη | | Περίληψη Διακήρυξης | | ΤΕΥΔ | | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς | | Οδηγίες

Diaugeia Logo
Govgr
Ermis Gov Gr
Tetragonika Govapp Gr
Kentro Koinotitas Logo
I Europi Sou

Δήμος Αρριανών

logo

Follow us on

Επικοινωνία

 • Δημαρχείο
 • Φιλλύρα
 • ΤΚ: 69300, Ροδόπη
 • Τηλ: 2531352800
 • email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.