• Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Διακηρύξεις
  • Ανοικτός Διαγωνισμός του έργου: Συντήρηση επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Αρριανών

Ανοικτός Διαγωνισμός του έργου: Συντήρηση επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Αρριανών

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 170.999,99 Ευρώ (με ΦΠΑ).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 05/09/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και από την αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού του Δήμου Αρριανών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρριανών, στο Δημοτικό Κατάστημα στην Φιλλύρα, ΤΚ 69300 Φιλλύρα, τηλ. 25313-52827.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω, ή Α1 τάξη (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.arriana.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναλάβουν με δαπάνη και επιμέλεια τους την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 04/09/2017.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.758,06€ ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αρριανών.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 25313-52839.

Περίληψη Διακήρυξης | Διακήρυξη | Μελέτη | ΤΕΥΔ | Σχέδια | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς | Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

Δήμος Αρριανών

logo

Follow us on

Επικοινωνία

  • Δημαρχείο
  • Φιλλύρα
  • ΤΚ: 69300, Ροδόπη
  • Τηλ: 2531352800
  • email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.