• Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Διακηρύξεις
  • Συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης Δήμου Αρριανών

Συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης Δήμου Αρριανών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ», Προϋπολογισμού μελέτης 19.948,00 € ( με ΦΠΑ 24%)

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24η Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 από την αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού του Δήμου Αρριανών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρριανών , στο Δημοτικό Κατάστημα στην Φιλλύρα , ΤΚ 69300 Φιλλύρα, τηλ. 25313-52827.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ καθώς και εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων
α) Κράτος-μέλος της Ένωσης, που έχουν το δικαίωμα κατασκευής της αντίστοιχης κατηγορίας έργων και προϋπολογισμού και που είναι εγκατεστημένα σε :
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρος των παρ. 2,3, και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.arriana.gr . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναλάβουν με δαπάνη και επιμέλειά τους την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά , εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους.

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.
Εφόσον έχον ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Τρίτη 18 Απριλίου του 2017 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις Τετάρτη 19 Απριλίου 2017.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 321,74 € και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αρριανών.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο γραφείο του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αρριανών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 25313-52827.

 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας | Διακήρυξη | ΜελέτηΥπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής ΣυμμετοχήςΈντυπο Οικονομικής ΠροσφοράςΤυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TΕΥΔ)

Δήμος Αρριανών

logo

Follow us on

Επικοινωνία

  • Δημαρχείο
  • Φιλλύρα
  • ΤΚ: 69300, Ροδόπη
  • Τηλ: 2531352800
  • email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.