Skip to main content

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση της δημοτικής γεφυροπλάστιγγας, που βρίσκεται στη θέση «Αγελαδόδρομος», επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα, στην Τοπική Κοινότητα Αράτου του Δήμου Αρριανών.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 12/09/2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αρριανών, στην Φιλλύρα, ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τέσσερα (4) έτη.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετησίου μισθώματος, ορίζεται το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.

Το κατώτερο όριο πλειοδοσίας ορίζεται στο ποσό των εκατό (100,00) € .

   Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία υποχρεούται να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας, ως εγγύηση, ύψους 500,00€ σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Στην εγγυητική θα πρέπει να αναγράφεται: «ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΓΕΛΑΔΟΔΡΟΜΟΣ» ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ  ΣΤΙΣ 12-09-2023».

Η εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου πλειοδότη αποδίδεται μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής των άλλων ενδιαφερομένων τους αποδίδονται μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Διακήρυξη καθώς και περίληψη αυτής θα δημοσιευτεί στο χώρο ανακοινώσεων και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου,  θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τον Δήμο Αρριανών, ημέρες και ώρες εργάσιμες στα γραφεία του Δήμου και στο τηλέφωνο 25313 52800.

| ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ |  | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | | |ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.| |ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.|

  • Δημιουργήθηκε στις