Skip to main content

Γνωστοποίηση Ειδικού Συνεργάτη Πολιτικού Μηχανικού

                                                                                    

       

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού  Συνεργάτη  για την επικουρία του Δημάρχου 

 Ο Δήμαρχος Αρριανών έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  • To άρθρο 59 παρ. 2 του ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 όπως αντικατέστησε από 19-7-2018 την παρ.1 του άρθρου 163 Ν. 3584/07 .

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν αίτηση σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού  Συνεργάτη για την επικουρία της Δημάρχου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος θα παρέχει τις γνώσεις γραπτά ή προφορικά για θέματα: α)σχετικά με προγράμματα χρηματοδοτήσεων, παρακολούθηση και παροχή συμβουλών σε θέματα τεχνικά που αφορούν την εκτέλεση δημοτικών έργων, και στο συντονισμό του Τμήματος Τεχνικών έργων, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, Ύδρευσης-Αποχέτευσης β) παρακολούθηση και παροχή συμβουλών στη σύνταξη και υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, υποβολή προτάσεων για την σύνταξη μελετών δημοτικών έργων, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων , επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων, μέσα στον  κύκλο των γνώσεων του.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα και την ειδική εμπειρία σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3584/2007, δηλαδή:

1. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.

2. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού.

3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

4. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση.

5. Να είναι υγιείς και να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση.

6. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

7. Να είναι κάτοχοι διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε ή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία, την αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα που θα συνοδεύονται από :

α. Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε ή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία, την αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.

β. Υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει η εμπειρία,

γ. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,

δ. Υπεύθυνη δήλωση για τα γενικά προσόντα διορισμού κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του  για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου.

 Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στον Δήμο μας μέσα σε προθεσμία πέντε  (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε μια εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα, στα γραφεία του Δήμου (αρμόδια Ιωάννα Ευαγγέλου, τηλ:2531352806) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                                                                                                    

                                                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                               Ερδέμ Χουσεΐν

            ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

Έκτακτη μεταφορά ημέρας λειτουργίας, Λαϊκών Αγορών Αράτου και Φιλλύρας, λόγω επίσημων αργιών

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω αργιών την Δευτέρα 25/12/2023, την Τρίτη 26/12/2023 και την Δευτέρα 01/01/2024 εκτάκτως, μεταφέρονται οι ημέρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών Αράτου και Φιλλύρας ως εξής: α) Για τη λαϊκή αγορά Φιλλύρας, μεταφέρεται για την 28η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη (αντί της 26ης Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη) β) Για τη λαϊκή αγορά Αράτου μεταφέρεται για την 29η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή (αντί της 25ης Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα) και την 4 η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη (αντί της 1 ης Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα).