Skip to main content

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Αρριανών με έδρα την Φιλλύρα , Δημοτικό κατάστημα ΤΚ 69300, τηλ. 25313-52828, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» με προϋπολογισμό 1.168.130,13 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%   280.351,23 € , ήτοι 1.448.481,00 € .

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 1. «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ» με προϋπολογισμό 30.794,50 Ευρώ
 2. «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» με προϋπολογισμό 4.980,10 Ευρώ
 3. «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ» με προϋπολογισμό 771.870,00 Ευρώ
 4. «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με προϋπολογισμό 8.958,30 Ευρώ

Δαπάνη Εργασιών 816.602,90 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 146.988,52 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 144.538,71 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 60.000,00 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Φόρος προστιθέμενης Αξίας (24%) 280.351,23 €

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην εφόσον ανήκουν στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει Διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

 1. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος promitheus.gov.gr (Α/Α : 195866)
 2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24-02-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
 3. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02-03-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
 4. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.
 5. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 6. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.
 7. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arriana.gr).
 8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 23.362,60 Ευρώ και ισχύος Δέκα τριών (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 15 της ηλεκτρονικής διακήρυξης.
 9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (365) ΗΜΕΡΕΣ- ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ (12) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 10. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στον Κ.Α. 64.7333.02.
 11. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διακήρυξης.
 12. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο. άρθρο 66 ν. 4412/2016Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρριανών.

|| ΜΕΛΕΤΗ || ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ || ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΣΑΥ || ΣΑΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ || ΦΑΥ || ΕΕΕΣ || ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ || ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 8/2022 ||

 • Δημιουργήθηκε στις