• Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Νέα - Ανακοινώσεις

Λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δ. Αρριανών για το χρονικό διάστημα 22/06/2020 έως και 28/06/2020

Σε εφαρμογή του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Δ1α./Γ.Π.οικ.37992/17-06-2020 (ΦΕΚ 2401, τεύχος Β.΄) ,για το χρονικό διάστημα 22/06/2020 έως και 28/06/2020 , τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, του Δήμου Αρριανών, με τους κάτωθι όρους:

α. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.
β. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών.

2. Με την παρούσα, καταργείται η υπ’ αριθμ. 656/2020 Απόφαση Δημάρχου Αρριανών, με την οποία οριζόταν οι συμμετέχοντες πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) , στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Αρριανών για το διάστημα 22/06/2020 έως και 24/06/2020.

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού πυροπροστασίας 2020 - 2η πρόσκληση

Ο Δήμος Αρριανών έχοντας υπόψη :

Ο Δήμος Αρριανών έχοντας υπόψη :1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

2. Το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018 «Διάρκεια συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών Ο.Τ.Α. που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών» (ΦΕΚ 102-Α-12-6-2018). Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Α΄143) αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις

(3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις

(4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.3. Την αριθ.πρωτ.26258/28-4-2020 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με «Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας»4. Την αριθ. 30/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρριανών με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια σύμβασης τεσσάρων (4) μηνών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

Την πρόσληψη ενός (1) εργάτη/εργάτριας γενικών καθηκόντων με τετράμηνη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Αρριανών.

A/A  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1.

Εργάτες/Εργάτριες Γενικών Καθηκόντων

 1. Δεν απαιτούνται προσόντα (παρ. 2 του Ν.2527/1997) Τέσσερις (4) μήνες

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: τα τυπικά προσόντα διορισμού προβλέπονται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις για την κάθε ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 169 του Ν. 3584/2007.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 169 του Ν. 3584/2007.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από 22-06-2020 ως και 26-06-2020 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αρριανών στη Φιλλύρα τκ 693 00 ΣΑΠΕΣ . Υπεύθυνη για την παραλαβή είναι η υπάλληλος του Δήμου Ιωάννα Ευαγγέλου τηλ. 25313 52806. Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στους χώρους ανακοινώσεων του Δήμου.

Πρόγραμμα δραστηριοποίησης πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών), στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αρριανών, από Δευτέρα 22/06/2020 έως και Τετάρτη 24/06/2020

Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων και σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 495/2020 Απόφασης Δημάρχου, οι πίνακες με τους συμμετέχοντες πωλητές  (παραγωγούς και επαγγελματίες) , οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν κατά τις ημερομηνίες  22/06/2020 (Δευτέρα – Λ.Α. Αράτου), 23/06/2020 (Τρίτη – Λ.Α. Φιλλύρας ) και 24/06/2020 (Τετάρτη – Λ.Α. Αρριανών), έχουν ως κατωτέρω:

Οι κατωτέρω πίνακες,  με τους συμμετέχοντες πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) , δύναται να τροποποιούνται , αμελλητί, σύμφωνα με τις ισχύουσες , κάθε φορά , διατάξεις και κατευθυντήριες οδηγίες των συναρμόδιων υπουργείων.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ   ΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΑΡΑΤΟΥ  -  22/06/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΑΛΗ

ΓΙΟΧΑΝ

ΟΡΧΑΝ

ΟΠΩΡ/ΚΑ  (Α΄)

65

2

ΑΧΜΕΤΖΙΚ ΜΕΜΕΤ

ΑΪΧΑΝ

ΧΑΣΑΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

10

3

ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΘΩΜΑΣ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

1

4

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ

ΑΝΝΑ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ-Πλαστικά (Ε΄)

7

5

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΣΕΡΗΦΑΛΗ

ΔΕΜΙΡ ΑΛΗ

ΟΠΩΡ/ΚΑ  (Α΄)

68

6

ΡΑΜΑΔΑΝ

ΤΖΕΜΑΛΗ

ΜΟΥΜΙΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

4

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ    ΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΑΡΑΤΟΥ  -  22/06/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΜΟΥΜΙΝ

ΣΕΜΠΙΛΕ

ΓΙΟΥΣΟΥΦ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

40

2

ΜΟΥΜΙΝ ΙΣΜΑΗΛ ΣΑΛΗ

ΓΚΙΟΥΡΟΛ

ΣΑΛΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

46

3

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΑΪΧΑΝ

ΧΑΣΑΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

28

4

ΣΑΛΗ

ΣΑΛΗ

ΜΠΑΝΤΙΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

31

5

ΣΑΛΗ

ΜΠΑΝΤΙΝ

ΧΙΛΜΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

34

6

ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΙΜΠΡΑΜ

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΙΜΠΡΑΜ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

25

7

ΧΑΛΗΛ

ΜΕΜΕΤ

ΑΜΕΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

43

8

ΧΑΣΑΝ ΤΣΑΟΥΣ

ΧΑΛΙΤ

ΧΑΛΙΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

37

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΠΩΛΗΤΕΣ   -    ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΦΙΛΛΥΡΑΣ -   23/06/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΚΑΜΠΑ ΑΛΗ

ΑΪΣΕ

ΜΕΧΜΕΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

14 Β - 15

2

ΚΕΡΗΜ

ΟΡΧΑΝ

ΡΑΣΗΜ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

111 – 112

3

ΜΑΧΜΟΥΤ

ΧΑΣΑΝ

ΚΑΔΙΡ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

139 Β – 140

4

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ

ΑΝΝΑ

ΣΩΚΡΤΑΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ-Πλαστικά (Ε΄)

91 – 92 – 93

5

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΣΕΡΗΦΑΛΗ

ΔΕΜΙΡ ΑΛΗ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)

30 – 31 – 32

6

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΖΟΥΜΠΟΥΛ

ΑΠΤΟΥΛ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

95 – 96

7

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΙΑΖΗΜ

ΚΑΓΙΑ

ΡΑΗΜ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

1 – 2Α – 2Β

8

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ

ΡΑΗΦ

ΔΕΜΙΡ ΑΛΗ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)

47 – 48 – 49

9

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

103 – 104

10

ΡΑΜΑΔΑΝ

ΤΖΕΜΑΛΗ

ΜΟΥΜΙΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

156

11

ΡΑΜΑΔΑΝ ΟΓΛΟΥ

ΝΤΕΝΙΖ

ΧΑΣΑΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

131Β – 132

12

ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ

ΒΑΛΕΡΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

107 – 108

13

ΣΑΛΗ

ΓΚΙΟΥΛΝΤΕΝ

ΓΙΟΥΣΟΥΦ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

91Α – 91Β

14

ΣΕΛΒΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (Ε΄)

98Α-98Β-100

15

ΣΕΡΗΦ

ΜΠΕΔΡΙ

ΧΑΣΙΠ

ΕΝΔΥΣΗΣ (Ε΄)

87 – 88

16

ΣΕΦΚΕΤ

ΣΑΜΙΛΕ

ΣΑΜΗ

ΥΑΛΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ (Ε΄)

26Β- 27 – 28Β

17

ΣΕΦΚΕΤ

ΕΡΓΚΟΥΤ

ΕΝΤΙΜ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)

76 ---- και γωνία

18

ΣΙΑΜΠΑΝ

ΜΕΡΣΙΝΕ

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

22 – 23 Α

19

ΧΑΣΑΝ

ΦΑΤΜΕ

ΜΕΜΕΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

10 – 11Α

20

ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ

ΦΑΡΙΕ

ΑΧΜΕΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

143 – 144

21

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΣΕΡΙΦ

ΣΕΦΚΕΤ

ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ (Β΄)

61

22

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΣΕΡΔΑΡ

ΣΑΜΠΡΗ

ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ (Β΄)

58

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  ΠΩΛΗΤΕΣ - ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΙΛΛΥΡΑΣ - 23/06/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΜΑΜΟΥΜ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΟΥΜΕΤ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

83

2

ΜΕΜΕΤ

ΓΚΙΟΥΛΣΕΡ

ΙΣΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

37 - 38

3

ΜΠΑΪΡΑΜ ΑΛΗ

ΟΥΜΙΤ

ΑΛΗ ΟΣΜΑΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

66 - 67

4

ΡΕΣΗΤ

ΟΜΕΡ

ΑΧΜΕΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

63

5

ΣΑΛΗ

ΣΑΛΗ

ΜΠΑΝΤΙΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

79 – 80

6

ΧΑΛΗΛ

ΜΕΜΕΤ

ΑΜΕΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

72 – 73

7

ΧΑΣΑΝ

ΣΟΥΚΡΙΕ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

85

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΠΩΛΗΤΕΣ - ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΑΡΡΙΑΝΩΝ  24/06/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΜΑΧΜΟΥΤ

ΧΑΣΑΝ

ΚΑΔΙΡ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

135

2

ΜΕΜΕΤ

ΣΕΡΗΦ

ΑΛΗ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

31 – 32 – 33

3

ΜΕΧΜΕΤ

ΜΠΑΡΙΣ

ΣΕΡΙΦ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

152

4

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΑΛΗ

ΡΑΪΦ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)

167 – 168

5

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΖΟΥΜΠΟΥΛ

ΑΠΤΟΥΛΑ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

1 – 2

6

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΙΑΖΗΜ

ΚΑΓΙΑ

ΡΑΗΜ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

26 – 27

7

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ

ΡΑΗΦ

ΔΕΜΙΡ ΑΛΗ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)

159 και στροφή

8

ΡΑΜΑΔΑΝ

ΤΖΕΜΑΛΗ

ΜΟΥΜΙΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

171 – 172

9

ΣΑΛΗ

ΓΚΙΟΥΛΝΤΕΝ

ΓΙΟΥΣΦΟΥΦ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

161

10

ΣΑΛΗ

ΣΕΡΙΦΕ

ΓΙΟΥΣΟΥΦ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

19 – 20

11

ΣΕΛΒΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (Ε' )

47 – 48 – 49 - 50

12

ΣΕΡΙΦ

ΜΠΕΔΡΙ

ΧΑΣΙΠ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

175 – 176

13

ΣΕΦΚΕΤ

ΣΑΜΙΛΕ

ΣΑΜΗ

ΥΑΛΙΚΑ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ (Ε΄)

3 – 4

14

ΧΑΣΑΝ

ΦΑΤΜΕ

ΜΕΜΕΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

148 – 149

15

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΣΕΡΙΦ

ΣΕΦΚΕΤ

ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ (Β΄)

38

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ  -  ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΡΙΑΝΩΝ    -   24/06/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΜΕΜΕΤ

ΓΚΙΟΥΛΣΕΡ

ΙΣΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

41 – 42

2

ΜΠΑΪΡΑΜ ΑΛΗ

ΟΥΜΙΤ

ΑΛΗ ΟΣΜΑΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

143 – 144

6

ΡΑΣΗΜ

ΖΕΚΗ

ΓΙΟΥΣΟΥΦ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

155

4

ΣΑΛΗ

ΜΠΑΝΤΙΝ

ΧΙΛΜΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

156 – 157

5

ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

44

6

ΧΑΛΗΛ

ΜΕΜΕΤ

ΑΜΕΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

132

7

ΧΑΣΑΝ

ΣΟΥΚΡΙΕ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

164

           

Μέτρα προστασίας αντιπυρικής περιόδου

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου και σύμφωνα με την υπ. αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος Β΄) Πυροσβεστική Διάταξη, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός οικισμών του Δήμου και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους, να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Βάσει του Ν. 3852/2010 αρθ. 94 παρ.1 περ. 26, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 0,50 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου. Επιπλέον βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών που δεν συμμορφώνονται, η δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων τους.

Πρόγραμμα δραστηριοποίησης πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών), στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αρριανών, από Δευτέρα 15/06/2020 έως και Τετάρτη 17/06/2020

Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων και σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 495/2020 Απόφασης Δημάρχου, οι πίνακες με τους συμμετέχοντες πωλητές  (παραγωγούς και επαγγελματίες), οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν κατά τις ημερομηνίες  15/06/2020 (Δευτέρα – Λ.Α. Αράτου), 16/06/2020 (Τρίτη – Λ.Α. Φιλλύρας ) και 17/06/2020 (Τετάρτη – Λ.Α. Αρριανών), έχουν ως κατωτέρω:

 

Λαϊκή Αγορά  ΑΡΑΤΟΥ  15/06/2020

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ   ΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΑΡΑΤΟΥ  -  15/06/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΑΛΗ

ΓΙΟΧΑΝ

ΟΡΧΑΝ

ΟΠΩΡ/ΚΑ  (Α΄)

65

2

ΑΧΜΕΤΖΙΚ ΜΕΜΕΤ

ΑΪΧΑΝ

ΧΑΣΑΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

10

3

ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΘΩΜΑΣ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

1

4

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ

ΑΝΝΑ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Βιομηχανικά είδη καθαριότητας - χαρτικά  (Ε΄)

7

5

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΣΕΡΗΦΑΛΗ

ΔΕΜΙΡ ΑΛΗ

ΟΠΩΡ/ΚΑ  (Α΄)

68

6

ΡΑΜΑΔΑΝ

ΤΖΕΜΑΛΗ

ΜΟΥΜΙΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

4

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ    ΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΑΡΑΤΟΥ  -  15/06/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΑΜΕΤ

ΕΡΟΛ

ΦΕΪΜ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

51

2

ΑΧΜΕΤ

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΝΑΤΖΙΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

27

3

ΔΕΛΗ ΑΧΜΕΤ

ΜΕΧΜΕΤ

ΡΑΗΜ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

30

4

 ΚΑΛΟΥΔΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

36

5

 ΚΑΡΑΤΣΟΛ ΜΕΜΕΤ 

ΑΜΕΤ

ΜΕΜΕΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

39

6

ΜΑΜΟΥΤ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΟΥΜΕΤ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

24

7

ΜΕΜΕΤ

ΓΚΙΟΥΛΣΕΡ

ΙΣΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

42

8

ΜΟΛΛΑ ΡΑΪΜ

ΧΑΤΙΤΖΕ

ΣΑΛΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

33

 

Λαϊκή Αγορά   ΦΙΛΛΥΡΑΣ  16/06/2020

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  ΠΩΛΗΤΕΣ  -      ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ       ΦΙΛΛΥΡΑΣ   -     16/06/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΑΛΗ ΤΣΑΟΥΣ ΑΠΤΟΥΛΑ 

ΡΙΤΒΑΝ

ΜΕΜΕΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

50

2

ΑΜΕΤ 

ΕΡΟΛ

ΦΕΪΜ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

54

3

ΑΧΜΕΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΟΣΜΑΝ

ΑΧΜΕΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

81 - 82

4

ΓΙΑΣΟΥΚΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΧΑΣΑΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

63

5

ΕΣΕΚ ΔΕΡΕΛΗ

ΣΑΜΠΡΙΕ

ΡΑΗΜ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

78

6

ΙΩΑΝΝΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

66

7

ΚΑΛΟΥΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

74 - 75  -  75 Α

 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΠΩΛΗΤΕΣ   -    ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΦΙΛΛΥΡΑΣ -   16/06/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΑΛΗ

ΜΟΥΖΑΦΕΡ

ΜΠΑΙΡΑΜΑΛΗ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

148 - 149

2

ΑΛΗ ΓΚΑΤΖΗ

ΧΑΝΙΦΕ

ΧΑΣΑΝ

ΕΝΔΥΣΗ-ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ (Ε΄)

15 - 16

3

ΑΜΕΤ

ΧΟΥΣΑΜΕΤΙΝ

ΧΟΥΣΑΜΕΝΤΙΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

21 -22

4

ΑΧΜΕΤ

ΡΑΪΦΕ

ΜΙΦΙΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

135 - 136 Α

5

ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ

ΖΙΝΕΠ

ΙΜΠΡΑΗΜ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

145 - 146

6

ΑΧΜΕΤΖΙΚ ΜΕΜΕΤ

ΑΪΧΑΝ

ΧΑΣΑΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

25 - 26

7

ΓΙΟΥΣΟΥΦ

ΧΑΣΗΜ

ΕΡΟΥΛ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

9 - 10  & 157-158

8

ΓΙΟΥΣΟΥΦ

ΜΕΡΑΛ

ΝΙΑΖΗ

ΥΑΛΙΚΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ  (Ε΄)

138 - 139

9

ΓΙΟΥΣΟΥΦ

ΕΡΟΥΛ

ΧΑΣΗΜ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

159 - 160

10

ΔΕΛΗ

ΝΟΥΡΑΝ

ΜΟΥΜΙΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

12 - 13

11

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΠΩΡ/ΚΑ

 56 - 57

12

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

151 Α -152

13

ΙΣΜΑΗΛ

ΤΑΝΕΡ

ΙΜΠΡΑΜ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

154 Α - 155

14

ΙΣΜΑΗΛ

ΕΛΦΙΝΤΑ

ΦΑΧΡΕΔΗΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

141 - 142 Α

15

ΙΣΜΑΗΛ

ΡΕΪΧΑΝ

ΡΕΣΗΤ

ΕΝΔΥΣΗΣ (Ε΄)

101

16

ΙΣΜΑΗΛ

ΣΟΥΝΑΪ

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΥΑΛΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ (Ε΄) &  ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

5 Β - 6

17

ΙΣΜΑΗΛ

ΣΕΛΜΑ

ΡΕΣΗΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

113 - 114 Α

18

ΙΣΜΑΗΛ

ΙΜΑΝΕ

ΓΙΑΚΟΥΠ

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (Α΄)

39 - 40 & 41

19

ΙΣΜΑΗΛ ΟΓΛΟΥ

ΑΪΣΕ

ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

129 - 129 Α

20

ΚΑΛΙΦΑΤΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ-Πλαστικά (Ε΄)

163 Β - 164  -  165

21

ΜΙΡΤΖΑΝ

ΚΕΜΑΛ

ΑΛΗ ΟΣΜΑΝ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α' )

 69 - 70

22

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΜΟΥΖΑΦΕΡ

ΧΑΚΗ

ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ (Β΄)

  60 - 61

 

Λαϊκή Αγορά  ΑΡΡΙΑΝΩΝ 17/06/2020

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ  -  ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΡΙΑΝΩΝ    -   17/06/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΑΛΗ ΤΣΑΟΥΣ ΑΠΤΟΥΛΑ

ΡΙΤΒΑΝ

ΜΕΜΕΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

143

2

ΑΧΜΕΤΣΙΚ

ΦΙΚΡΙΕ

ΑΜΕΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

146

6

ΓΙΑΣΟΥΚΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΧΑΣΑΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

156

4

ΙΜΠΡΑΜ ΣΑΛΗ

ΤΖΕΛΑΕΤΙΝ

ΣΕΜΠΑΧΕΤΙΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

140

5

ΚΑΛΟΥΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

136 - 137

6

ΜΑΜΟΥΤ ΧΟΥΣΕΪΝ    

ΟΥΜΕΤ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

159

 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΠΩΛΗΤΕΣ - ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΑΡΡΙΑΝΩΝ – 17/06/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΑΛΗ ΓΚΑΤΖΗ

ΧΑΝΙΦΕ

ΧΑΣΑΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

6 - 7 - 8

2

ΑΧΜΕΤ 

 ΡΑΪΦΕ

ΜΙΦΙΤ 

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

189 - 190

3

ΓΙΟΥΣΟΥΦ

ΧΑΣΗΜ

ΕΡΟΥΛ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

177 - 176

4

ΔΕΛΗ

ΝΟΥΡΑΝ

ΜΟΥΜΙΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

183 - 184

5

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)

43 - 44

6

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

194 - 195

7

ΙΣΜΑΗΛ

ΣΕΛΜΑ

ΡΕΣΗΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

181 - 182

8

ΙΣΜΑΗΛ

ΤΑΝΕΡ

ΙΜΠΡΑΜ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

148 - 149

9

ΙΣΜΑΗΛ

ΙΜΑΝΕ

ΓΙΑΚΟΥΠ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)

163 - 164 - 165

10

ΙΣΜΑΗΛ

ΣΕΒΕΝ

ΡΕΣΗΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

21 - 22

11

ΙΣΜΑΗΛ

ΣΟΥΝΑΪ

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΥΑΛΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ (Ε' )

30

12

ΚΑΜΠΑ ΑΛΗ

ΑΪΣΕ

ΜΕΧΜΕΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

151 - 152

13

ΚΕΡΗΜ

ΟΡΧΑΝ

ΡΑΣΗΜ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

3

14

ΜΑΜΟΥΤ ΧΟΥΣΕΪΝ    

ΟΥΜΕΤ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

159

15

ΜΙΡΤΖΑΝ

ΚΕΜΑΛ

ΑΛΗ ΟΣΜΑΝ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)

132 - 133

16

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΜΟΥΖΑΦΕΡ

ΧΑΚΗ

ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ (Β΄)

39 - 40

Ορισμός Άμισθου Αντιδημάρχου

Ο Δήμαρχος Αρριανών ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο Σερήφ Ιμπραήμ του Μουμίν , ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Αρριανών, με θητεία από σήμερα 5-6-2020 έως 30-9-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό για την αξιοποίησή της Δημοτικής περιουσίας του Δήμου Αρριανών.

β. Θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.

Όταν ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Δήμαρχος κ. Ριτβάν Αμέτ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Έκτακτη μεταφορά ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Αράτου, λόγω επίσημης αργίας και Πρόγραμμα δραστηριοποίησης πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών) από Τρίτη 09/06/2020 έως και Πέμπτη 11/06/2020

Λόγω αργίας , τη Δευτέρα 08/06/2020 , η λειτουργία της λαϊκής αγοράς ΑΡΑΤΟΥ εκτάκτως μεταφέρεται την Πέμπτη 11/06/2020.


Στα πλαίσια εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων και σύμφωνα με τους όρους της υπ΄ αριθμ. 495/2020(ΑΔΑ: 6Β8ΤΩΨΣ-Ψ58) Απόφασης Δημάρχου, οι πίνακες με τους συμμετέχοντες πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) , οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν κατά τις ημερομηνίες 09/06/2020 (Τρίτη-Λ.Α.ΦΙΛΛΥΡΑΣ), 10/06/2020 (Τετάρτη– Λ.Α. ΑΡΡΙΑΝΩΝ) και 11/06/2020 (εκτάκτως, Πέμπτη - Λ.Α.ΑΡΑΤΟΥ), έχουν ως κατωτέρω.


Οι κατωτέρω πίνακες, με τους συμμετέχοντες πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες), δύναται να τροποποιούνται , αμελλητί, σύμφωνα με τις ισχύουσες , κάθε φορά , διατάξεις και κατευθυντήριες οδηγίες των συναρμόδιων υπουργείων.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ   ΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΑΡΑΤΟΥ  -  11/06/2020 (Πέμπτη, εκτάκτως)

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΑΛΗ

ΓΙΟΧΑΝ

ΟΡΧΑΝ

ΟΠΩΡ/ΚΑ  (Α΄)

65

2

ΑΧΜΕΤΖΙΚ ΜΕΜΕΤ

ΑΪΧΑΝ

ΧΑΣΑΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

10

3

ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΘΩΜΑΣ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

1

4

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ

ΑΝΝΑ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Βιομηχανικά είδη καθαριότητας - χαρτικά  (Ε΄)

7

5

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΣΕΡΗΦΑΛΗ

ΔΕΜΙΡ ΑΛΗ

ΟΠΩΡ/ΚΑ  (Α΄)

68

6

ΡΑΜΑΔΑΝ

ΤΖΕΜΑΛΗ

ΜΟΥΜΙΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

4

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ    ΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΑΡΑΤΟΥ  -  11/06/2020 (Πέμπτη, εκτάκτως)

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΜΟΥΜΙΝ

ΣΕΜΠΙΛΕ

ΓΙΟΥΣΟΥΦ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

40

2

ΜΟΥΜΙΝ ΙΣΜΑΗΛ ΣΑΛΗ

ΓΚΙΟΥΡΟΛ

ΣΑΛΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

46

3

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΑΪΧΑΝ

ΧΑΣΑΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

28

4

ΣΑΛΗ

ΣΑΛΗ

ΜΠΑΝΤΙΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

31

5

ΣΑΛΗ

ΜΠΑΝΤΙΝ

ΧΙΛΜΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

34

6

ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΙΜΠΡΑΜ

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΙΜΠΡΑΜ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

25

7

ΧΑΛΗΛ

ΜΕΜΕΤ

ΑΜΕΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

43

8

ΧΑΣΑΝ ΤΣΑΟΥΣ

ΧΑΛΙΤ

ΧΑΛΙΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

37

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΠΩΛΗΤΕΣ   -    ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΦΙΛΛΥΡΑΣ -   09/06/2020 (Τρίτη)

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΚΑΜΠΑ ΑΛΗ

ΑΪΣΕ

ΜΕΧΜΕΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

14 Β - 15

2

ΚΕΡΗΜ

ΟΡΧΑΝ

ΡΑΣΗΜ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

111 – 112

3

ΜΑΧΜΟΥΤ

ΧΑΣΑΝ

ΚΑΔΙΡ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

139 Β – 140

4

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ

ΑΝΝΑ

ΣΩΚΡΤΑΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ-Πλαστικά (Ε΄)

91 – 92 – 93

5

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΣΕΡΗΦΑΛΗ

ΔΕΜΙΡ ΑΛΗ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)

30 – 31 – 32

6

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΖΟΥΜΠΟΥΛ

ΑΠΤΟΥΛ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

95 – 96

7

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΙΑΖΗΜ

ΚΑΓΙΑ

ΡΑΗΜ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

1 – 2Α – 2Β

8

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ

ΡΑΗΦ

ΔΕΜΙΡ ΑΛΗ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)

47 – 48 – 49

9

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

103 – 104

10

ΡΑΜΑΔΑΝ

ΤΖΕΜΑΛΗ

ΜΟΥΜΙΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

156

11

ΡΑΜΑΔΑΝ ΟΓΛΟΥ

ΝΤΕΝΙΖ

ΧΑΣΑΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

131Β – 132

12

ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ

ΒΑΛΕΡΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

107 – 108

13

ΣΑΛΗ

ΓΚΙΟΥΛΝΤΕΝ

ΓΙΟΥΣΟΥΦ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

91Α – 91Β

14

ΣΕΛΒΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (Ε΄)

98Α-98Β-100

15

ΣΕΡΗΦ

ΜΠΕΔΡΙ

ΧΑΣΙΠ

ΕΝΔΥΣΗΣ (Ε΄)

87 – 88

16

ΣΕΦΚΕΤ

ΣΑΜΙΛΕ

ΣΑΜΗ

ΥΑΛΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ (Ε΄)

26Β- 27 – 28Β

17

ΣΕΦΚΕΤ

ΕΡΓΚΟΥΤ

ΕΝΤΙΜ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)

76 ---- και γωνία

18

ΣΙΑΜΠΑΝ

ΜΕΡΣΙΝΕ

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

22 – 23 Α

19

ΧΑΣΑΝ

ΦΑΤΜΕ

ΜΕΜΕΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

10 – 11Α

20

ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ

ΦΑΡΙΕ

ΑΧΜΕΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

143 – 144

21

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΣΕΡΙΦ

ΣΕΦΚΕΤ

ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ (Β΄)

61

22

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΣΕΡΔΑΡ

ΣΑΜΠΡΗ

ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ (Β΄)

58

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  ΠΩΛΗΤΕΣ  -      ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ       ΦΙΛΛΥΡΑΣ   -     09/06/2020 (Τρίτη)

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΜΑΜΟΥΜ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΟΥΜΕΤ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

83

2

ΜΕΜΕΤ

ΓΚΙΟΥΛΣΕΡ

ΙΣΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

37 - 38

3

ΜΠΑΪΡΑΜ ΑΛΗ

ΟΥΜΙΤ

ΑΛΗ ΟΣΜΑΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

66 - 67

4

ΡΕΣΗΤ

ΟΜΕΡ

ΑΧΜΕΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

63

5

ΣΑΛΗ

ΣΑΛΗ

ΜΠΑΝΤΙΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

79 – 80

6

ΧΑΛΗΛ

ΜΕΜΕΤ

ΑΜΕΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

72 – 73

7

ΧΑΣΑΝ

ΣΟΥΚΡΙΕ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

85

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΠΩΛΗΤΕΣ - ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΑΡΡΙΑΝΩΝ  10/06/2020 (Τετάρτη)

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΜΑΧΜΟΥΤ

ΧΑΣΑΝ

ΚΑΔΙΡ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

135

2

ΜΕΜΕΤ

ΣΕΡΗΦ

ΑΛΗ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

31 – 32 – 33

3

ΜΕΧΜΕΤ

ΜΠΑΡΙΣ

ΣΕΡΙΦ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

152

4

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΑΛΗ

ΡΑΪΦ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)

167 – 168

5

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΖΟΥΜΠΟΥΛ

ΑΠΤΟΥΛΑ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

1 – 2

6

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΙΑΖΗΜ

ΚΑΓΙΑ

ΡΑΗΜ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

26 – 27

7

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ

ΡΑΗΦ

ΔΕΜΙΡ ΑΛΗ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)

159 και στροφή

8

ΡΑΜΑΔΑΝ

ΤΖΕΜΑΛΗ

ΜΟΥΜΙΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

171 – 172

9

ΣΑΛΗ

ΓΚΙΟΥΛΝΤΕΝ

ΓΙΟΥΣΦΟΥΦ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

161

10

ΣΑΛΗ

ΣΕΡΙΦΕ

ΓΙΟΥΣΟΥΦ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

19 – 20

11

ΣΕΛΒΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (Ε' )

47 – 48 – 49 - 50

12

ΣΕΡΙΦ

ΜΠΕΔΡΙ

ΧΑΣΙΠ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

175 – 176

13

ΣΕΦΚΕΤ

ΣΑΜΙΛΕ

ΣΑΜΗ

ΥΑΛΙΚΑ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ (Ε΄)

3 – 4

14

ΧΑΣΑΝ

ΦΑΤΜΕ

ΜΕΜΕΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

148 – 149

15

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΣΕΡΙΦ

ΣΕΦΚΕΤ

ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ (Β΄)

38

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ  -  ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΡΙΑΝΩΝ    -   10/06/2020 (Τετάρτη)

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΜΕΜΕΤ

ΓΚΙΟΥΛΣΕΡ

ΙΣΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

41 – 42

2

ΜΠΑΪΡΑΜ ΑΛΗ

ΟΥΜΙΤ

ΑΛΗ ΟΣΜΑΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

143 – 144

6

ΡΑΣΗΜ

ΖΕΚΗ

ΓΙΟΥΣΟΥΦ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

155

4

ΣΑΛΗ

ΜΠΑΝΤΙΝ

ΧΙΛΜΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

156 – 157

5

ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

44

6

ΧΑΛΗΛ

ΜΕΜΕΤ

ΑΜΕΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

132

7

ΧΑΣΑΝ

ΣΟΥΚΡΙΕ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

164

 

Ο  Δήμαρχος Αρριανών

 

ΡΙΤΒΑΝ  ΑΜΕΤ

Πρόγραμμα δραστηριοποίησης πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών), στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αρριανών, από Δευτέρα 01/06/2020 έως Τετάρτη 03/06/2020

Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων και σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 495/2020 Απόφασης Δημάρχου , οι πίνακες με τους συμμετέχοντες πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) , οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν κατά τις ημερομηνίες 01/06/2020 (Δευτέρα) , 02/06/2020 (Τρίτη) και 03/06/2020 (Τετάρτη) , στις αντίστοιχες λαϊκές αγορές Αράτου , ΦΙλλύρας και Αρριανών , έχουν ως κατωτέρω:

 

Λαϊκή Αγορά  ΑΡΑΤΟΥ  01/06/2020

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ   ΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΑΡΑΤΟΥ  -  01/06/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΑΛΗ

ΓΙΟΧΑΝ

ΟΡΧΑΝ

ΟΠΩΡ/ΚΑ  (Α΄)

65

2

ΑΧΜΕΤΖΙΚ ΜΕΜΕΤ

ΑΪΧΑΝ

ΧΑΣΑΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

10

3

ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΘΩΜΑΣ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

1

4

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ

ΑΝΝΑ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Βιομηχανικά είδη καθαριότητας - χαρτικά  (Ε΄)

7

5

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΣΕΡΗΦΑΛΗ

ΔΕΜΙΡ ΑΛΗ

ΟΠΩΡ/ΚΑ  (Α΄)

68

6

ΡΑΜΑΔΑΝ

ΤΖΕΜΑΛΗ

ΜΟΥΜΙΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

4

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ    ΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΑΡΑΤΟΥ  -  01/06/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΑΜΕΤ

ΕΡΟΛ

ΦΕΪΜ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

51

2

ΑΧΜΕΤ

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΝΑΤΖΙΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

27

3

ΔΕΛΗ ΑΧΜΕΤ

ΜΕΧΜΕΤ

ΡΑΗΜ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

30

4

 ΚΑΛΟΥΔΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

36

5

 ΚΑΡΑΤΣΟΛ ΜΕΜΕΤ 

ΑΜΕΤ

ΜΕΜΕΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

39

6

ΜΑΜΟΥΤ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΟΥΜΕΤ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

24

7

ΜΕΜΕΤ

ΓΚΙΟΥΛΣΕΡ

ΙΣΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

42

8

ΜΟΛΛΑ ΡΑΪΜ

ΧΑΤΙΤΖΕ

ΣΑΛΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

33

 

Λαϊκή Αγορά  ΑΡΑΤΟΥ  01/06/2020

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  ΠΩΛΗΤΕΣ  -      ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ       ΦΙΛΛΥΡΑΣ   -     02/06/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΑΛΗ ΤΣΑΟΥΣ ΑΠΤΟΥΛΑ 

ΡΙΤΒΑΝ

ΜΕΜΕΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

50

2

ΑΜΕΤ 

ΕΡΟΛ

ΦΕΪΜ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

54

3

ΑΧΜΕΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΟΣΜΑΝ

ΑΧΜΕΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

81 - 82

4

ΓΙΑΣΟΥΚΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΧΑΣΑΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

63

5

ΕΣΕΚ ΔΕΡΕΛΗ

ΣΑΜΠΡΙΕ

ΡΑΗΜ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

78

6

ΙΩΑΝΝΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

66

7

ΚΑΛΟΥΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

74 - 75  -  75 Α

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΠΩΛΗΤΕΣ   -    ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΦΙΛΛΥΡΑΣ -   02/06/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΑΛΗ

ΜΟΥΖΑΦΕΡ

ΜΠΑΙΡΑΜΑΛΗ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

148 - 149

2

ΑΛΗ ΓΚΑΤΖΗ

ΧΑΝΙΦΕ

ΧΑΣΑΝ

ΕΝΔΥΣΗ-ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ (Ε΄)

15 - 16

3

ΑΜΕΤ

ΧΟΥΣΑΜΕΤΙΝ

ΧΟΥΣΑΜΕΝΤΙΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

21 -22

4

ΑΧΜΕΤ

ΡΑΪΦΕ

ΜΙΦΙΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

135 - 136 Α

5

ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ

ΖΙΝΕΠ

ΙΜΠΡΑΗΜ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

145 - 146

6

ΑΧΜΕΤΖΙΚ ΜΕΜΕΤ

ΑΪΧΑΝ

ΧΑΣΑΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

25 - 26

7

ΓΙΟΥΣΟΥΦ

ΧΑΣΗΜ

ΕΡΟΥΛ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

9 - 10   &             157 - 158

8

ΓΙΟΥΣΟΥΦ

ΜΕΡΑΛ

ΝΙΑΖΗ

ΥΑΛΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ  (Ε΄)

138 - 139

9

ΓΙΟΥΣΟΥΦ

ΕΡΟΥΛ

ΧΑΣΗΜ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

159 - 160

10

ΔΕΛΗ

ΝΟΥΡΑΝ

ΜΟΥΜΙΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

12 - 13

11

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΠΩΡ/ΚΑ

 56 - 57

12

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

151 Α -152

13

ΙΣΜΑΗΛ

ΤΑΝΕΡ

ΙΜΠΡΑΜ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

154 Α - 155

14

ΙΣΜΑΗΛ

ΕΛΦΙΝΤΑ

ΦΑΧΡΕΔΗΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

141 - 142 Α

15

ΙΣΜΑΗΛ

ΡΕΪΧΑΝ

ΡΕΣΗΤ

ΕΝΔΥΣΗΣ (Ε΄)

101

16

ΙΣΜΑΗΛ

ΣΟΥΝΑΪ

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΥΑΛΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ (Ε΄) &  ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

5 Β - 6

17

ΙΣΜΑΗΛ

ΣΕΛΜΑ

ΡΕΣΗΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

113 - 114 Α

18

ΙΣΜΑΗΛ

ΙΜΑΝΕ

ΓΙΑΚΟΥΠ

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (Α΄)

39 - 40 & 41

19

ΙΣΜΑΗΛ ΟΓΛΟΥ

ΑΪΣΕ

ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

129 - 129 Α

20

ΚΑΛΙΦΑΤΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ-Πλαστικά (Ε΄)

163 Β - 164  -  165

21

ΜΙΡΤΖΑΝ

ΚΕΜΑΛ

ΑΛΗ ΟΣΜΑΝ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α' )

 69 - 70

22

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΜΟΥΖΑΦΕΡ

ΧΑΚΗ

ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ (Β΄)

  60 - 61

 

Λαϊκή Αγορά  ΑΡΡΙΑΝΩΝ 03/06/2020

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ  -  ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΡΙΑΝΩΝ    -   03/06/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΑΛΗ ΤΣΑΟΥΣ ΑΠΤΟΥΛΑ

ΡΙΤΒΑΝ

ΜΕΜΕΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

143

2

ΑΧΜΕΤΣΙΚ

ΦΙΚΡΙΕ

ΑΜΕΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

146

6

ΓΙΑΣΟΥΚΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΧΑΣΑΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

156

4

ΙΜΠΡΑΜ ΣΑΛΗ

ΤΖΕΛΑΕΤΙΝ

ΣΕΜΠΑΧΕΤΙΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

140

5

ΚΑΛΟΥΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

136 - 137

6

ΜΑΜΟΥΤ ΧΟΥΣΕΪΝ    

ΟΥΜΕΤ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

159

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΠΩΛΗΤΕΣ - ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΑΡΡΙΑΝΩΝ – 03/06/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΑΛΗ ΓΚΑΤΖΗ

ΧΑΝΙΦΕ

ΧΑΣΑΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

6 - 7 - 8

2

ΑΧΜΕΤ 

 ΡΑΪΦΕ

ΜΙΦΙΤ 

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

189 - 190

3

ΓΙΟΥΣΟΥΦ

ΧΑΣΗΜ

ΕΡΟΥΛ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

177 - 176

4

ΔΕΛΗ

ΝΟΥΡΑΝ

ΜΟΥΜΙΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

183 - 184

5

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)

43 - 44

6

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

194 - 195

7

ΙΣΜΑΗΛ

ΣΕΛΜΑ

ΡΕΣΗΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

181 - 182

8

ΙΣΜΑΗΛ

ΤΑΝΕΡ

ΙΜΠΡΑΜ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

148 - 149

9

ΙΣΜΑΗΛ

ΙΜΑΝΕ

ΓΙΑΚΟΥΠ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)

163 - 164 - 165

10

ΙΣΜΑΗΛ

ΣΕΒΕΝ

ΡΕΣΗΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

21 - 22

11

ΙΣΜΑΗΛ

ΣΟΥΝΑΪ

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΥΑΛΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ (Ε' )

30

12

ΚΑΜΠΑ ΑΛΗ

ΑΪΣΕ

ΜΕΧΜΕΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

151 - 152

13

ΚΕΡΗΜ

ΟΡΧΑΝ

ΡΑΣΗΜ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

3

14

ΜΑΜΟΥΤ ΧΟΥΣΕΪΝ    

ΟΥΜΕΤ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

159

15

ΜΙΡΤΖΑΝ

ΚΕΜΑΛ

ΑΛΗ ΟΣΜΑΝ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)

132 - 133

16

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΜΟΥΖΑΦΕΡ

ΧΑΚΗ

ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ (Β΄)

39 - 40

 

Πρόγραμμα δραστηριοποίησης πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών), στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αρριανών , από Δευτέρα 25/05/2020 έως Τετάρτη 27/05/2020

Σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 495/2020 Απόφασης Δημάρχου , οι πίνακες με τους συμμετέχοντες πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) , οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν κατά τις ημερομηνίες 25/05/2020 (Δευτέρα) , 26/05/2020 (Τρίτη) και 27/05/2020 (Τετάρτη) , στις αντίστοιχες λαϊκές αγορές Αράτου , ΦΙλλύρας και Αρριανών, έχουν ως κατωτέρω:

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ   ΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΑΡΑΤΟΥ  -  25/05/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΑΛΗ

ΓΙΟΧΑΝ

ΟΡΧΑΝ

ΟΠΩΡ/ΚΑ  (Α΄)

65

2

ΑΧΜΕΤΖΙΚ ΜΕΜΕΤ

ΑΪΧΑΝ

ΧΑΣΑΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

10

3

ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΘΩΜΑΣ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

1

4

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ

ΑΝΝΑ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Βιομηχανικά είδη καθαριότητας - χαρτικά  (Ε΄)

7

5

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΣΕΡΗΦΑΛΗ

ΔΕΜΙΡ ΑΛΗ

ΟΠΩΡ/ΚΑ  (Α΄)

68

6

ΡΑΜΑΔΑΝ

ΤΖΕΜΑΛΗ

ΜΟΥΜΙΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

4

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ    ΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΑΡΑΤΟΥ  -  25/05/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΜΟΥΜΙΝ

ΣΕΜΠΙΛΕ

ΓΙΟΥΣΟΥΦ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

40

2

ΜΟΥΜΙΝ ΙΣΜΑΗΛ ΣΑΛΗ

ΓΚΙΟΥΡΟΛ

ΣΑΛΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

46

3

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΑΪΧΑΝ

ΧΑΣΑΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

28

4

ΣΑΛΗ

ΣΑΛΗ

ΜΠΑΝΤΙΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

31

5

ΣΑΛΗ

ΜΠΑΝΤΙΝ

ΧΙΛΜΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

34

6

ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΙΜΠΡΑΜ

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΙΜΠΡΑΜ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

25

7

ΧΑΛΗΛ

ΜΕΜΕΤ

ΑΜΕΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

43

8

ΧΑΣΑΝ ΤΣΑΟΥΣ

ΧΑΛΙΤ

ΧΑΛΙΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

37

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΠΩΛΗΤΕΣ   -    ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΦΙΛΛΥΡΑΣ -   26/05/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΚΑΜΠΑ ΑΛΗ

ΑΪΣΕ

ΜΕΧΜΕΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

14 Β - 15

2

ΚΕΡΗΜ

ΟΡΧΑΝ

ΡΑΣΗΜ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

111 – 112

3

ΜΑΧΜΟΥΤ

ΧΑΣΑΝ

ΚΑΔΙΡ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

139 Β – 140

4

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ

ΑΝΝΑ

ΣΩΚΡΤΑΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ-Πλαστικά (Ε΄)

91 – 92 – 93

5

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΣΕΡΗΦΑΛΗ

ΔΕΜΙΡ ΑΛΗ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)

30 – 31 – 32

6

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΖΟΥΜΠΟΥΛ

ΑΠΤΟΥΛ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

95 – 96

7

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΙΑΖΗΜ

ΚΑΓΙΑ

ΡΑΗΜ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

1 – 2Α – 2Β

8

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ

ΡΑΗΦ

ΔΕΜΙΡ ΑΛΗ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)

47 – 48 – 49

9

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

103 – 104

10

ΡΑΜΑΔΑΝ

ΤΖΕΜΑΛΗ

ΜΟΥΜΙΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

156

11

ΡΑΜΑΔΑΝ ΟΓΛΟΥ

ΝΤΕΝΙΖ

ΧΑΣΑΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

131Β – 132

12

ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ

ΒΑΛΕΡΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

107 – 108

13

ΣΑΛΗ

ΓΚΙΟΥΛΝΤΕΝ

ΓΙΟΥΣΟΥΦ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

91Α – 91Β

14

ΣΕΛΒΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (Ε΄)

98Α-98Β-100

15

ΣΕΡΗΦ

ΜΠΕΔΡΙ

ΧΑΣΙΠ

ΕΝΔΥΣΗΣ (Ε΄)

87 – 88

16

ΣΕΦΚΕΤ

ΣΑΜΙΛΕ

ΣΑΜΗ

ΥΑΛΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ (Ε΄)

26Β- 27 – 28Β

17

ΣΕΦΚΕΤ

ΕΡΓΚΟΥΤ

ΕΝΤΙΜ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)

76 ---- και γωνία

18

ΣΙΑΜΠΑΝ

ΜΕΡΣΙΝΕ

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

22 – 23 Α

19

ΧΑΣΑΝ

ΦΑΤΜΕ

ΜΕΜΕΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

10 – 11Α

20

ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ

ΦΑΡΙΕ

ΑΧΜΕΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

143 – 144

21

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΣΕΡΙΦ

ΣΕΦΚΕΤ

ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ (Β΄)

61

22

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΣΕΡΔΑΡ

ΣΑΜΠΡΗ

ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ (Β΄)

58

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  ΠΩΛΗΤΕΣ - ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΙΛΛΥΡΑΣ - 26/05/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΜΑΜΟΥΜ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΟΥΜΕΤ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

83

2

ΜΕΜΕΤ

ΓΚΙΟΥΛΣΕΡ

ΙΣΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

37 - 38

3

ΜΠΑΪΡΑΜ ΑΛΗ

ΟΥΜΙΤ

ΑΛΗ ΟΣΜΑΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

66 - 67

4

ΡΕΣΗΤ

ΟΜΕΡ

ΑΧΜΕΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

63

5

ΣΑΛΗ

ΣΑΛΗ

ΜΠΑΝΤΙΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

79 – 80

6

ΧΑΛΗΛ

ΜΕΜΕΤ

ΑΜΕΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

72 – 73

7

ΧΑΣΑΝ

ΣΟΥΚΡΙΕ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

85

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΠΩΛΗΤΕΣ - ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΑΡΡΙΑΝΩΝ  27/05/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΜΑΧΜΟΥΤ

ΧΑΣΑΝ

ΚΑΔΙΡ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

135

2

ΜΕΜΕΤ

ΣΕΡΗΦ

ΑΛΗ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

31 – 32 – 33

3

ΜΕΧΜΕΤ

ΜΠΑΡΙΣ

ΣΕΡΙΦ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

152

4

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΑΛΗ

ΡΑΪΦ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)

167 – 168

5

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΖΟΥΜΠΟΥΛ

ΑΠΤΟΥΛΑ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

1 – 2

6

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΙΑΖΗΜ

ΚΑΓΙΑ

ΡΑΗΜ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

26 – 27

7

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ

ΡΑΗΦ

ΔΕΜΙΡ ΑΛΗ

ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)

159 και στροφή

8

ΡΑΜΑΔΑΝ

ΤΖΕΜΑΛΗ

ΜΟΥΜΙΝ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

171 – 172

9

ΣΑΛΗ

ΓΚΙΟΥΛΝΤΕΝ

ΓΙΟΥΣΦΟΥΦ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

161

10

ΣΑΛΗ

ΣΕΡΙΦΕ

ΓΙΟΥΣΟΥΦ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

19 – 20

11

ΣΕΛΒΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (Ε' )

47 – 48 – 49 - 50

12

ΣΕΡΙΦ

ΜΠΕΔΡΙ

ΧΑΣΙΠ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

175 – 176

13

ΣΕΦΚΕΤ

ΣΑΜΙΛΕ

ΣΑΜΗ

ΥΑΛΙΚΑ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ (Ε΄)

3 – 4

14

ΧΑΣΑΝ

ΦΑΤΜΕ

ΜΕΜΕΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

148 – 149

15

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΣΕΡΙΦ

ΣΕΦΚΕΤ

ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ (Β΄)

38

 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ  -  ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΡΙΑΝΩΝ    -   27/05/2020

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΜΕΜΕΤ

ΓΚΙΟΥΛΣΕΡ

ΙΣΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

41 – 42

2

ΜΠΑΪΡΑΜ ΑΛΗ

ΟΥΜΙΤ

ΑΛΗ ΟΣΜΑΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

143 – 144

6

ΡΑΣΗΜ

ΖΕΚΗ

ΓΙΟΥΣΟΥΦ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

155

4

ΣΑΛΗ

ΜΠΑΝΤΙΝ

ΧΙΛΜΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

156 – 157

5

ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

44

6

ΧΑΛΗΛ

ΜΕΜΕΤ

ΑΜΕΤ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

132

7

ΧΑΣΑΝ

ΣΟΥΚΡΙΕ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

164


 

Δήμαρχος Αρριανών

ΡΙΤΒΑΝ  ΑΜΕΤ

Επαναλειτουργία των λαϊκών αγορών αρμοδιότητας του Δήμου Αρριανών (Αράτου, Φιλλύρας και Αρριανών)

Ο Δήμος Αρριανών ενημερώνει τους δημότες και καταναλωτές ότι από Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 ξεκινά η επαναλειτουργία των λαϊκών αγορών του Δ. Αρριανών (Αράτου – Αρριανών και Φιλλύρας).

Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών (Αράτου – Αρριανών και Φιλλύρας) που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αρριανών, της προστασίας των καταναλωτών και πωλητών και της κάλυψης των οικογενειακών αναγκών των δημοτών/πολιτών ορίζονται τα παρακάτω μέτρα:

α. Σε κάθε λαϊκή αγορά, από τους πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες), που δραστηριοποιούνται σε αυτή, σύμφωνα με την άδειά τους, θα συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών).

β. Η επιλογή , των πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών) οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται ανά εβδομάδα ,σε εκάστη λαϊκή αγορά του Δήμου Αρριανών, θα γίνεται με αλφαβητική σειρά, εναλλάξ ανά εβδομάδα, και τηρουμένου του ποσοστού 50% ανά είδος άδειας (παραγωγική/επαγγελματική) και ανά κατηγορία προϊόντων (πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης και θάλασσας, βιομηχανικά είδη, κηπουρικά είδη κλπ).

Η κατάρτιση και δημοσιοποίηση των πινάκων, με τους συμμετέχοντες πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) , ανά λαϊκή αγορά, θα γίνεται κάθε ημέρα Πέμπτη, εκάστης εβδομάδας.

Σε περίπτωση που η ημέρα ,δημοσιοποίησης της κατάστασης , συμπίπτει με επίσημη αργία του Κράτους θα δημοσιοποιείται την προηγούμενη ημέρα.

γ. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται, τουλάχιστον, στα πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.

δ. Όλοι οι πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) οφείλουν να φέρουν μάσκα, την οποία θα χρησιμοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των λαϊκών αγορών και όσο διάστημα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις.

ε. Σε κάθε εκθετήριο , με ευθύνη των πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών) θα πρέπει να υπάρχουν απολυμαντικό υγρό χεριών και γάντια μιας χρήσεως και όσο διάστημα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις.

στ. Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των λαϊκών αγορών, ευθύνης του Δήμου Αρριανών, για την αντιμετώπιση διάδοσης του κορονοϊού Covid 19, όλοι οι συμμετέχοντες πωλητές, παραγωγοί και επαγγελματίες, υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας καθώς και την αποφυγή συγχρωτισμού των καταναλωτών.

ε. Με την παρούσα Απόφαση, της οποίας είναι και αναπόσπαστο μέρος, δημοσιοποιούνται (στην ιστοσελίδα του Δήμου – www.arriana.gr) οι πίνακες με τους συμμετέχοντες πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες), οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν κατά τις ημερομηνίες, 18/5/2020 (Δευτέρα), 19/05/2020 (Τρίτη) και 20/05/2020 (Τετάρτη), στις αντίστοιχες λαϊκές αγορές Αράτου , Φιλλύρας και Αρριανών.

 

Λαϊκή Αγορά ΑΡΑΤΟΥ 18/05/2020

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΑΤΟΥ - 18/05/2020

 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ
 1  ΑΛΗ  ΓΙΟΧΑΝ ΟΡΧΑΝ ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α`) 65
 2 ΑΧΜΕΤΖΙΚ ΜΕΜΕΤ ΑΪΧΑΝ ΧΑΣΑΝ ΕΝΔΥΣΗ (Ε`) 10
 3 ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΩΜΑΣ ΕΝΔΥΣΗ (Ε`) 1
 4 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ  Βιομηχανικά είδη
καθαριότητας -
χαρτικά (Ε΄)
 7
 5 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΕΡΗΦΑΛΗ ΔΕΜΙΡ ΑΛΗ ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α`) 68
 6 ΡΑΜΑΔΑΝ ΤΖΕΜΑΛΗ ΜΟΥΜΙΝ ΕΝΔΥΣΗ (Ε`) 4

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΑΤΟΥ - 18/05/2020

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΤΥΜΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ
1 ΑΜΕΤ ΕΡΟΛ ΦΕΪΜ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 51
2 ΑΧΜΕΤ ΧΟΥΣΕΪΝ ΝΑΤΖΙΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 27
3 ΔΕΛΗ ΑΧΜΕΤ ΜΕΧΜΕΤ ΡΑΗΜ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 30
4 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 36
5 ΚΑΡΑΤΣΟΛ ΜΕΜΕΤ ΑΜΕΤ ΜΕΜΕΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 39
6 ΜΑΧΜΟΥΤ ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΥΜΕΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 24
7 ΜΕΜΕΤ ΓΚΙΟΥΛΣΕΡ  ΙΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 42
8 ΜΟΛΛΑ ΡΑΪΜ ΧΑΤΙΤΖΕ  ΣΑΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 33

 

 

Λαϊκή Αγορά ΦΙΛΛΥΡΑΣ 19/05/2020

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ - ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΙΛΛΥΡΑΣ - 19/05/2020

 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ
1 ΑΛΗ ΤΣΑΟΥΣ ΑΠΤΟΥΛΑ ΡΙΤΒΑΝ ΜΕΜΕΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 50
2 ΑΜΕΤ ΕΡΟΛ ΦΕΪΜ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 54
3 ΑΧΜΕΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΣΜΑΝ ΑΧΜΕΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 81 - 82
4 ΓΙΑΣΟΥΚΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΑΣΑΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 63
5 ΕΣΕΚ ΔΕΡΕΛΗ ΣΑΜΠΡΙΕ ΡΑΗΜ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 78
6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 66
7 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 74 -75 - 75 Α

 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ - ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΙΛΛΥΡΑΣ - 19/05/2020

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ
ΑΛΗ ΜΟΥΖΑΦΕΡ ΜΠΑΙΡΑΜΑΛΗ ΕΝΔΥΣΗ (Ε`) 148 - 149
2 ΑΛΗ ΓΚΑΤΖΗ ΧΑΝΙΦΕ ΧΑΣΑΝ

ΕΝΔΥΣΗ-ΕΙΔΗ

ΠΡΟΙΚΟΣ (Ε΄)

15 - 16
3 ΑΜΕΤ ΧΟΥΣΑΜΕΤΙΝ ΧΟΥΣΑΜΕΝΤΙΝ ΕΝΔΥΣΗ (Ε`) 21 - 22
4 ΑΧΜΕΤ ΡΑΪΦΕ ΜΙΦΙΤ ΕΝΔΥΣΗ (Ε`) 135 - 136 Α
5 ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΖΙΝΕΠ ΙΜΠΡΑΗΜ ΕΝΔΥΣΗ (Ε`) 145 - 146
6 ΑΧΜΕΤΖΙΚ ΜΕΜΕΤ ΑΪΧΑΝ ΧΑΣΑΝ ΕΝΔΥΣΗ (Ε`) 25 - 26
7 ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΧΑΣΗΜ ΕΡΟΥΛ ΕΝΔΥΣΗ (Ε`) 9 - 10 & 157 - 158
8 ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΜΕΡΑΛ ΝΙΑΖΗ ΥΑΛΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ (Ε`) 138 - 139
9 ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΕΡΟΥΛ ΧΑΣΗΜ ΕΝΔΥΣΗ (Ε`) 159 - 160 
10 ΔΕΛΗ ΝΟΥΡΑΝ ΜΟΥΜΙΝ ΕΝΔΥΣΗ (Ε`) 12 - 13
11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΠΩΡ/ΚΑ 56 - 57
12 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗ (Ε`) 151 Α - 152
13 ΙΣΜΑΗΛ ΤΑΝΕΡ ΙΜΠΡΑΜ ΕΝΔΥΣΗ (Ε`) 154 Α - 155
14 ΙΣΜΑΗΛ ΕΛΦΙΝΤΑ ΦΑΧΡΕΔΗΝ ΕΝΔΥΣΗ (Ε`) 141 - 142 Α 
15 ΙΣΜΑΗΛ ΡΕΪΧΑΝ ΡΕΣΗΤ ΕΝΔΥΣΗ (Ε`) 101
16 ΙΣΜΑΗΛ ΣΟΥΝΑΪ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΥΑΛΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ

(Ε΄) & ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)

5 Β - 6
17 ΙΣΜΑΗΛ ΣΕΛΜΑ ΡΕΣΗΤ

ΕΝΔΥΣΗ (Ε`)

113 - 114 Α
18 ΙΣΜΑΗΛ ΙΜΑΝΕ ΓΙΑΚΟΥΠ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (Α`) 39 - 40 & 41
19 ΙΣΜΑΗΛ ΟΓΛΟΥ ΑΪΣΕ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΕΝΔΥΣΗ (Ε`) 129 - 129 Α
20 ΚΑΛΙΦΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ -

Πλαστικά (Ε`)

163 Β - 164 - 165
21 ΜΙΡΤΖΑΝ ΚΕΜΑΛ ΑΛΗ ΟΣΜΑΝ ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α`) 69 - 70
22 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΠΟΥΖΑΦΕΡ ΧΑΚΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ (Β`) 60 - 61

 

 

Λαϊκή Αγορά ΑΡΡΙΑΝΩΝ 20/05/2020 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ - ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΡΙΑΝΩΝ - 20/05/2020

 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ
1 ΑΛΗ ΤΣΑΟΥΣ ΑΠΤΟΥΛΑ ΡΙΤΒΑΝ ΜΕΜΕΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 143
2 ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΦΙΚΡΙΕ ΑΜΕΤ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 146
3 ΓΙΑΣΟΥΚΛΗ ΧΟΥΣΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΑΣΑΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 156
4 ΙΜΠΡΑΜ ΣΑΛΗ ΤΖΕΛΑΕΤΙΝ ΣΕΜΠΑΧΕΤΙΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 140
5 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 136 - 137
6 ΜΑΜΟΥΤ ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΥΜΕΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 159

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ - ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΡΙΑΝΩΝ - 20/05/2020

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ
1 ΑΛΗ ΓΚΑΤΖΗ ΧΑΝΙΦΕ ΧΑΣΑΝ ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) 6 - 7 - 8
2 ΑΧΜΕΤ ΡΑΪΦΕ ΜΙΦΙΤ ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) 189 - 190
3 ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΧΑΣΗΜ ΕΡΟΥΛ ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) 177 - 176
4 ΔΕΛΗ ΝΟΥΡΑΝ ΜΟΥΜΙΝ ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) 183 - 184
5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α`) 43 - 44
6 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) 194 - 195
7 ΙΣΜΑΗΛ ΣΕΛΜΑ ΡΕΣΗΤ ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) 181 - 182
8 ΙΣΜΑΗΛ ΤΑΝΕΡ ΙΜΠΡΑΜ ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) 148 - 149
9 ΙΣΜΑΗΛ ΙΜΑΝΕ ΓΙΑΚΟΥΠ ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α`) 163 - 164 - 165
10 ΙΣΜΑΗΛ ΣΕΒΕΝ ΡΕΣΗΤ ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) 21 - 22
11 ΙΣΜΑΗΛ ΣΟΥΝΑΪ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΥΑΛΙΚΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΕΙΔΗ (Ε`)

30
12 ΚΑΜΠΑ ΑΛΉ ΑΪΣΕ ΜΕΧΜΕΤ ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) 151 - 152
13 ΚΕΡΗΜ ΟΡΧΑΝ ΡΑΣΗΜ ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄) 3
14 ΜΑΜΟΥΤ ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΥΜΕΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 159
15 ΜΙΡΤΖΑΝ ΚΕΜΑΛ ΑΛΗ ΟΣΜΑΝ ΟΠΩΡ/ΚΑ (Α`) 132 - 133
16 ΜΠΟΠΑΤΖΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΖΑΦΕΡ ΧΑΚΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ 39 - 40

 

Σύστασης Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

Ο Δ. Αρριανών καλεί τους δημότες του που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν την Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας ανακοίνωσης.

Η πολιτική προστασία αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Στο πλαίσιο του σκοπού της περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές του Δ. Αρριανών, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών ενδεχομένων καταστροφών.

Τομείς δραστηριοποίησης της Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρριανών καθορίζονται οι: Πυροπροστασία, Δασοπροστασία, Δασοπυρόσβεση, Αντιπλημμυρική Προστασία, Έρευνα και Διάσωση, Πρώτες Βοήθειες, Πρόληψη και Αντιμετώπιση Καταστροφών, Οργάνωση και Λειτουργία Χώρων Συγκέντρωσης Πληθυσμού μετά από καταστροφές, Βοήθεια και Αρωγή στους πληγέντες μετά από καταστροφές, Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας, Επικοινωνίες, Ενημέρωση, Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Ευαισθητοποίηση Πολιτών και Διεξαγωγή Ημερίδων, Συνεδρίων, Συμποσίων αλλά και οποιοδήποτε άλλο τομέα που είναι δεκτικός εθελοντικής δράσης.

Η Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρριανών θα αποτελεί την τράπεζα εθελοντών που θα χρησιμοποιηθούν στους διάφορους τομείς Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τις επιλογές τους και τον διαθέσιμο χρόνο τους και πάντα υπό τις οδηγίες και την καθοδήγηση των αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών του Δ. Αρριανών.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι δημότες που επιθυμούν να εγγραφούν να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε να προσέλθουν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο δημαρχείο του Δ. Αρριανών στην Φιλλύρα για να την υποβάλουν.

 

Υπεύθυνη δήλωση

Diaugeia Logo
Govgr
Ermis Gov Gr
Tetragonika Govapp Gr
Kentro Koinotitas Logo
I Europi Sou

Δήμος Αρριανών

logo

Follow us on

Επικοινωνία

  • Δημαρχείο
  • Φιλλύρα
  • ΤΚ: 69300, Ροδόπη
  • Τηλ: 2531352800
  • email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.