Επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των ιατρείων του Δήμου Αρριανών

Ο Δήμος Αρριανών επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Δήμου Αρριανών, στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 («Policies for Enhancing Acessto Health Services in Deprived Areas» με ακρωνύμιο The Healthy Municipality), εκτιμώμενης αξίας 40.322,58€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%
- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 12-07-2019 ημέρα Παρασκευή
- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23-07-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

| Προκήρυξη | | Διακήρυξη | | ΤΕΥΔ | | ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή | | Τροποποίηση διατάξεων ν.4412/2016και διακήρυξης βάσει ν.4605/2019 | | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς | | Φύλλο συμμόρφωσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού | | Έντυπο συλλογής εκπαιδευομένων | | Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών κατακύρωσης |    

 

 

Προμήθεια Μηχανημάτων Έργων και Οχημάτων Δήμου Αρριανών (προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης & προμήθεια τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος

O Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής η οποία εκτιμάται βάσει των απαιτούμενων κριτηρίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας μηχανημάτων έργων και οχημάτων του Δήμου Αρριανών, (προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης & προμήθεια τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος) στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, εκτιμώμενης αξίας 173.387,09€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αρριανών, Δημοτικό Κατάστημα Φιλύρας, Οικ. Φιλύρα, Ταχ.Κωδ.: 69300, Τηλ.: 2531352825, Telefax: 2531352808,

E-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα: www.arriana.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arriana.gr.
Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου www.arriana.gr

 

| Προκήρυξη | | Διακήρυξη | | Μελέτη | | ΤΕΥΔ | | Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ συμπλήρωσης ΤΕΥΔ | | Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης βάσει Ν. 4605/2019 | | Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών κατακύρωσης | | Φύλλο συμμόρφωσης ελαστικοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης | | Φύλλο συμμόρφωσης τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος | | Εντυπο Συλλογής Εκπαιδευομένων

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση παιδικών χαρών Δήμου Αρριανών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο της προμήθειας για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αρριανών, στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, εκτιμώμενης αξίας 202.627,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αρριανών, Δημοτικό Κατάστημα Φιλύρας, Οικ. Φιλύρα, Ταχ.Κωδ.: 69300, Τηλ.:2531352839, Telefax: 2531352826, E-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα: www.arriana.gr
2) Κωδικός CPV: 37535200-9 - «Εξοπλισμός Παιδικών Χαρών».
3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL513 {Ροδόπη}.
4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arriana.gr.
- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 01-02-2019 ημέρα Παρασκευή.
- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04-02-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00:00.
- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22-02-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην 28-02-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. ή την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
- Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 70032

Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου www.arriana.gr.
Ο Δήμαρχος Αρριανών
Αμέτ Ριτβάν

 

| Διακήρυξη | | Προκήρυξη | | Μελέτη | | ΤΕΥΔ | | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς | | Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.-οδηγία 23 | |  Έντυπο Συλλογής Εκπαιδευόμενων | | Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος δικαιολογητικών κατακύρωσης | | Οδηγίες Υποβολής Προσφοράς

Εκμίσθωση της δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Αράτου

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση της δημοτικής γεφυροπλάστιγγας, που βρίσκεται στη θέση «Αγελαδόδρομος», επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα, στην Τοπική Κοινότητα Αράτου του Δήμου Αρριανών.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 14/01/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αρριανών, στην Φιλλύρα, ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τέσσερα (4) έτη.
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετησίου μισθώματος, ορίζεται το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.
Το κατώτερο όριο πλειοδοσίας ορίζεται στο ποσό των εκατό (100,00) € .

 

 

 

| Περίληψη Διακήρυξης | | Διακήρυξη

Εκμίσθωση Δημοτικών αγρών για μονοετείς καλλιέργειες στην κτηματική περιοχή του οικισμού Αρριανών Δήμου Αρριανών.

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση Δημοτικών αγρών για μονοετείς καλλιέργειες στην κτηματική περιοχή του οικισμού Αρριανών Δήμου Αρριανών.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Αρριανών, στον οικισμό Αρριανών και συγκεκριμένα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, την 8η του μηνός Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ.

 

 

 

| Περίληψη Διακήρυξης | | Διακήρυξη |

Εκμίσθωση Δημοτικών αγρών για τριάντα χρόνια για δενδροκαλλιέργειες στην κτηματική περιοχή του οικισμού Αρριανών Δήμου Αρριανών

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση Δημοτικών αγρών για τριάντα χρόνια για δενδροκαλλιέργειες στην κτηματική περιοχή του οικισμού Αρριανών Δήμου Αρριανών.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Αρριανών, στον οικισμό Αρριανών και συγκεκριμένα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, την 7η του μηνός Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ.

 

 

 

| Περίληψη Διακήρυξης | | Διακήρυξη |

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Αρριανών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρριανών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» στο Δήμο Αρριανών, που εδρεύει στη Φιλλύρα Ν. Ροδόπης, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού- οικονομικού με διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος

 

 

 

| Ανακοίνωση |

Προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2019

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή/τών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών για το έτος 2019, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα‐ομάδα ειδών, η οποία θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του
καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, Φιλλύρα 69300, Δημοτικό κατάστημα, τηλ. +30 25313 52827, φαξ: +30 25313 52808, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αρμόδιος υπάλληλος κ. Γκαϊτατζίδης Παντελής, ιστοσελίδα: www.arriana.gr, κωδικός NUTS: EL 513
Κωδικοί CPV στα καύσιμα:
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – CPV: 09135100‐5
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ – CPV: 09134100‐8
ΑΜΟΛΥΒΔΗ BENZΙΝΗ – CPV: 09132100‐4
Διαδικασία διαγωνισμού: Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός
Περιγραφή /αντικείμενο διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ‐ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ:
1. Για την Δημοτική Ενότητα Φιλλύρας, Πετρέλαιο Θέρμανσης 35.015,16 λίτρα, πετρέλαιο κίνησης 70.404,37 λίτρα και Βενζίνη Αμόλυβδη 4.038,31 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 142.240,00€
2. Για την Δημοτική Ενότητα Αρριανών, Πετρέλαιο Θέρμανσης 17.495,77 λίτρα, πετρέλαιο κίνησης 35.178,42 λίτρα και Βενζίνη Αμόλυβδη 2.017,79 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 71.071,99€
3. Για την Δημοτική Ενότητα Κέχρου, Πετρέλαιο Θέρμανσης 12.249,40 λίτρα, πετρέλαιο κίνησης 24.629,65 λίτρα, Βενζίνη Αμόλυβδη 1.412,73 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% : 49.760,01€
4. Για την Δημοτική Ενότητα Οργάνης, Πετρέλαιο Θέρμανσης 14.013,94 λίτρα, πετρέλαιο κίνησης 28.177,59 λίτρα, Βενζίνη Αμόλυβδη 1.616,23 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 56.928,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 320.000,00€
Υποδιαίρεση σε Τμήματα: ΝΑΙ, ΣΥΝΟΛΟ: 4. Προσφορές υποβάλλονται για ένα, για περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών / ποσοτήτων που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα, για την οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος προμηθευτής.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 2580,65 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα‐τμήμα για την οποία θα συμμετέχει, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.
Δημοσίευση‐ Διάθεση εγγράφων: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ , ιστοσελίδα Δήμου (www.arriana.gr), Ελληνικό τύπο, επίσημη εφημερίδα ΕΕ.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr )

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι 65115.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 15/10/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Οι προσφορές κατατίθενται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 8 Οκτωβρίου 2018, προσωρινός αριθμός αναφοράς ID: 18‐452241‐001 .
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

| Μελέτη | | Περίληψη Διακήρυξης | Διακήρυξη | | ΕΕΣ| | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς |

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση Δημοτικών αγρών στην περιοχή “ΚΕΡΑΣΙΕΣ” Δειλινών Δήμου Αρριανών

Ο Δήμος Αρριανών προΟ Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση Δημοτικών αγρών στην περιοχή “ΚΕΡΑΣΙΕΣ” Δειλινών».
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στον οικισμό Δειλινών στις 26-10-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης ανά αγροτεμάχιο (τιμή ανά στρέμμα Χ στρέμματα Χ 10%).
Στην εγγυητική θα πρέπει να αναγράφεται: «ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ''ΚΕΡΑΣΙΕΣ'' ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΣΤΙΣ 26-10-2018».
Στην ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα αναγράφεται ότι η ισχύς είναι για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου πλειοδότη αποδίδεται μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής των άλλων ενδιαφερομένων τους αποδίδονται μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών, Φιλύρα 69300 Σάπες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr.
Διακήρυξη καθώς και περίληψη αυτής θα δημοσιευτεί στο χώρο ανακοινώσεων και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου, θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τον Δήμο Αρριανών, ημέρες και ώρες εργάσιμες στα γραφεία του Δήμου και στο τηλέφωνο 25313 52807 & 2531352800.

 

| Διακήρυξη | | Περίληψη Διακήρυξης |

 

 

Diaugeia Logo
Govgr
Ermis Gov Gr
Tetragonika Govapp Gr
Kentro Koinotitas Logo
I Europi Sou

Δήμος Αρριανών

logo

Follow us on

Επικοινωνία

  • Δημαρχείο
  • Φιλλύρα
  • ΤΚ: 69300, Ροδόπη
  • Τηλ: 2531352800
  • email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.