Επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του νηπιαγωγείου Κύμης

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Αρριανών, για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Κύμης. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του οικισμού Κύμης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Το προσφερόμενο ακίνητο, θα πρέπει:
1. Να βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Κύμης του Δήμου Αρριανών.
2. Να πληροί τα κριτήρια της υπ΄ αριθ. 37327/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635 Β΄/27-04-07) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και πέραν τούτου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι.
3. Τα τετραγωνικά μέτρα που απαιτούνται (αναλυτικά), ελάχιστες προϋποθέσεις: μία αίθουσα τoυλάχιστον 18m2, τουαλέτες κατάλληλες για τα νήπια, βοηθητικός χώρος και αύλειος χώρος τουλάχιστον 50m2.Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, ύδρευσης και αποχέτευσης).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον καταθέτοντας προσφορές έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη (λήξη επίδοσης προσφορών). Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αρριανών (Φιλλύρα,69300), υπόψη Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.
Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται από τη Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση, Φιλύρα 69300 Σάπες, Τηλέφωνα: 2531352800, 2531352802, 2531352804 FAX:25313 52808 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρριανών www.arriana.gr.

| Διακήρυξη | | Περίληψη Διακήρυξης

Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στον οικισμό Αγιοχωρίου

Ο Δήμαρχος Αρριανών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ », με προϋπολογισμό 49.959,95 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr .

Διαβάστε Περισσότερα

Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του νηπιαγωγείου Αρριανών

Ο Δήμαρχος Αρριανών
Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Αρριανών, για την στέγαση του 2θέσιου Νηπιαγωγείου Αρριανών. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του οικισμού Αρριανών και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Το προσφερόμενο ακίνητο, θα πρέπει:
1. Να βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Αρριανών του Δήμου Αρριανών.
2. Να πληροί τα κριτήρια της υπ΄ αριθ. 37327/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635 Β΄/27-04-07) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και πέραν τούτου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι.
3. Τα τετραγωνικά μέτρα που απαιτούνται (αναλυτικά), ελάχιστες προϋποθέσεις: Δύο αίθουσες 18m2, τουαλέτες κατάλληλες για τα νήπια, βοηθητικός χώρος και αύλειος χώρος τουλάχιστον 50m2. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, ύδρευσης και αποχέτευσης).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον καταθέτοντας προσφορές έως τις 23 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη (λήξη επίδοσης προσφορών).

 

| Διακήρυξη | | Περίληψη Διακήρυξης |

Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του νηπιαγωγείου Κύμης

Ο Δήμαρχος Αρριανών
Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Αρριανών, για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Κύμης. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του οικισμού Κύμης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Το προσφερόμενο ακίνητο, θα πρέπει:
1. Να βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Κύμης του Δήμου Αρριανών.
2. Να πληροί τα κριτήρια της υπ΄ αριθ. 37327/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635 Β΄/27-04-07) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και πέραν τούτου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι.
3. Τα τετραγωνικά μέτρα που απαιτούνται (αναλυτικά), ελάχιστες προϋποθέσεις : μία αίθουσα τoυλάχιστον 18m2, τουαλέτες κατάλληλες για τα νήπια, βοηθητικός χώρος και αύλειος χώρος τουλάχιστον 50m2.Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, ύδρευσης και αποχέτευσης).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον καταθέτοντας προσφορές έως τις 23 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη (λήξη επίδοσης προσφορών).

 

| Διακήρυξη | | Περίληψη Διακήρυξης |

Προμήθεια συστήματος ορθολογικής χρήσης ποσίμου νερού Δήμου Αρριανών

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος ορθολογικής χρήσης ποσίμου νερού Δήμου Αρριανών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 69.998,00 € ευρώ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06/08/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στο δημοτικό κατάστημα Φιλύρα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.)
Η εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει βάσει του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
Πληροφορίες, αντίγραφο των τευχών και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς, μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Καραολάνης Ευάγγελος τηλ. 25313 52839)

 

 

| Διακήρυξη | | Περίληψη Διακήρυξης | | Μελέτη-Π/Υ-Τεχνικές Προδιαγραφές-Συγγραφή Υποχρεώσεων | | ΤΕΥΔ | | ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή) |

Συντήρηση Αστικής Οδοποιϊας Αρριανών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Αρριανών με έδρα την Φιλλύρα, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» με προϋπολογισμό 440.866,68 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 546.674,68 € και CPV: 45233120-6
Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α.«ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ» με προϋπολογισμό 3.830,14 Ευρώ
β.«ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ» με προϋπολογισμό 321.053,19 Ευρώ
Δαπάνη Εργασιών 324.883,33 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 58.479,00 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), 57.504,35 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. Φόρος προστιθέμενης Αξίας (24%) 105.808,00 €
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος ΗλεκτρονικώνΔημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος www.promitheus.gov.gr (Α/Α :73371)
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18-06-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22-06-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ.
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την πλέονσυμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς καιστην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arriana.gr)

| Περίληψη | | Διακήρυξη | | Μελέτη-Προϋπολογισμός -Τιμολόγιο-ΕΣΥ | | ΣΑΥ | | ΤΕΥΔ | | ΤΕΥΔ (επεξεργάσιμη μορφή) | | ΦΑΥ | | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων Δήμου Αρριανών - Οικισμός Φιλλύρας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Αρριανών με έδρα την Φιλλύρα, Δημοτικό κατάστημα ΤΚ 69300, τηλ. 25313 52828-7, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΙΛΛΥΡΑΣ» με προϋπολογισμό 161.235,65 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 199.932,21 € και CPV: 45112700-2. Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α.«ΟΔΟΠΟΙΪΑ » με προϋπολογισμό 68.357,00 Ευρώ
β.«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» με προϋπολογισμό 22.765,50 Ευρώ
γ.«ΠΡΑΣΙΝΟΥ» με προϋπολογισμό 21.010,00 Ευρώ
Συνολική Δαπάνη Εργασιών 112.132,50 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 20.183,85 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), 19.847,45 €, Αναθεώρηση 9.071,85 € που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. Φόρος προστιθέμενης Αξίας (24%) 38.696,56 €
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος www.promitheus.gov.gr (Α/Α : 72998)
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8- 6 -2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14 - 6 - 018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00μ.μ.


| Μελέτη-Τεύχη | | Διακήρυξη | | Περίληψη Διακήρυξης | | ΣΑΥ | | ΤΕΥΔ | | ΦΑΥ | | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αγωγών ομβρίων

Ο Δήμος Αρριανών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ» με προϋπολογισμό 217.702,56 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 269.951,17€ και CPV: 45233120‐6
Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α.«ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ » με προϋπολογισμό 115.241,58 Ευρώ
β.«ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ‐ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» με προϋπολογισμό 45.187,72 Ευρώ
Δαπάνη Εργασιών 160.429,30 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 28.877,27 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), 28.395,99 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. Φόρος προστιθέμενης Αξίας (24%) 52.248,61 €
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος‐μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος‐μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει Διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
3. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος www.promitheus.gov.gr (Α/Α : 71180)
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3‐5‐2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 π.μ.
5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9‐5‐2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00μ.μ.

 

Διακήρυξη | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς | Αναλυτική Προμέτρηση | Αντιστοίχιση Άρθρων με ΕΤΕΠ | ΕΣΥ | Προϋπολογισμός Μελέτης | Τεχνική Περιγραφή Έργου | Τιμολόγιο Μελέτης | Προκήρυξη | ΣΑΥ | ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή) | ΤΕΥΔ | ΦΑΥ |

Προμήθεια Συστήματος Βελτίωσης, Εκσυγχρονισμού Υποδομών Δικτύου Ύδρευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Επάρκειας Νερού Δήμου Αρριανών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» Cpv: 32441100‐7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης» και 32441200‐8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου» Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, Φιλλύρα 69300, Δημοτικό κατάστημα, τηλ. +30 25313 52827, φαξ: +30 25313 52808, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αρμόδιος υπάλληλος κ. Γκαϊτατζίδης Παντελής, ιστοσελίδα: www.arriana.gr, κωδικός NUTS: EL 513 Διαδικασία διαγωνισμού: Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 1.199.600,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.487.504,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24% : 287.904,00 €). ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€) είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (23.992,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης. Προσφορά θα δοθεί για το σύνολο της προμήθειας Δημοσίευση‐ Διάθεση εγγράφων: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ , ιστοσελίδα Δήμου (www.arriana.gr ), Ελληνικό τύπο, επίσημη εφημερίδα ΕΕ.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 5/4/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 08.00π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/5/2018, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 25/5/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Δημοσιευμένη Διακήρυξη | Διακήρυξη | Προκήρυξη | ΕΕΕΣ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 | Διευκρινήσεις ορθής επανάληψης Διακήρυξης | Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης | Ορθή Επανάληψη Προκήρυξης | Πρόγραμμα Επίσκεψης |

Επαναληπτική Δημοπρασία Μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του κάτωθι δημοτικού ακινήτου: ΑΡΙΘ.4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Έκταση: 36,21 τ.μ. Πόλη: Αρριανά Δήμος: Αρριανών Οδός: πλατεία Αρριανών συνορευόμενο προς νότο με ιδιοκτησία Σουλειμάν Νεντήμ, ανατολικά με δημοτικό κατάστημα, προς βορρά με δρόμο και δυτικά με δημοτικό κατάστημα Όρια: Εντός του Δήμου Είδος: Ισόγειο κατάστημα. Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί στη Φιλλύρα στο Δημοτικό κατάστημα Αρριανών (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 27-03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

 

 

 

 

 

 

Περίληψη Επαναληπτικής Διακήρυξης | Επαναληπτική Διακήρυξη

 

Diaugeia Logo
Govgr
Ermis Gov Gr
Tetragonika Govapp Gr
Kentro Koinotitas Logo
I Europi Sou

Δήμος Αρριανών

logo

Follow us on

Επικοινωνία

  • Δημαρχείο
  • Φιλλύρα
  • ΤΚ: 69300, Ροδόπη
  • Τηλ: 2531352800
  • email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.