Μίσθωση Δημοτικού Ακινήτου

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του κάτωθι δημοτικού ακινήτου:  ΑΡΙΘ.4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Έκταση: 36,21 τ.μ. Πόλη: Αρριανά Δήμος: Αρριανών Οδός: πλατεία Αρριανών συνορευόμενο προς νότο με ιδιοκτησία Σουλειμάν Νεντήμ, ανατολικά με δημοτικό κατάστημα, προς βορρά με δρόμο και δυτικά με δημοτικό κατάστημα Όρια: Εντός του Δήμου Είδος: Ισόγειο κατάστημα
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στη Φιλλύρα στο Δημοτικό κατάστημα Αρριανών (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 20-03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι για το με αρ. 4 δημοτικό κατάστημα το ποσό των δεκαπέντε ευρώ (15,00€) και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αρριανών.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών, Φιλύρα 69300 Σάπες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25313 52800, 25313 52805 fax επικοινωνίας 25313-52808.

 

 

 

 

Διακήρυξη | Περίληψη Διακήρυξης

Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μ.ε. Δήμου Αρριανών για το έτος 2018

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 17/2018 (ΑΔΑ: 69Π9ΩΨΣ‐7ΟΕ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Αρριανών πρόκειται να προβεί στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Μ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ»
Cpv: 50112100‐4 «Υπηρεσίες Επισκευής Αυτοκινήτων» 34300000‐0 «Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους» 34350000‐5 «Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και τροποποίηση όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 106 και 116 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 του άγονου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού που προηγήθηκε.

 

Πρόσκληση | Απόφαση ΔΣ | Μελέτη Συντήρηση Οχημάτων | Διακήρυξη | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς | ΤΕΥΔ (επεξεργάσιμο) | ΤΕΥΔ (pdf)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια καινούριου ημιφορτηγού 4Χ4

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας‐τιμής συμφερότερη), για την προμήθεια ενός καινούριου διπλοκάμπινου ημιφορτηγού οχήματος 4Χ4, ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Ο Δήμαρχος ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ» για το έτος 2017 ενδεικτικού προϋπολογισμού 41.233,85€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 09/11/2017, ημέρα Πέμπτη ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην ΦΙΛΛΥΡΑ, με ώρα έναρξης την 09:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:00 π.μ.

Διαβάστε Περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός: Κατασκευή νέων αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης Δήμου Αρριανών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» Προυπολογισμού μελέτης 45.691,00 € ( με ΦΠΑ 24%).

Διαβάστε Περισσότερα

Ακύρωση διενέργειας του Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Τσιμεντοστρώσεων και Αγωγών Όμβριων»

Σύμφωνα με την με αριθμό 73/18-09-2017 (ΑΔΑ ΨΞ0ΔΩΨΣ-Δ9Μ) απόφασης της ΟΕ Δήμου Αρριανών, ακυρώνεται η διαδικασία διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ», που ήταν προγραμματισμένη να διενεργηθεί την 19 Σεπτεμβρίου 2017 λόγω επιγενέστερου νομοθετικού πλαισίου (Ν.4482/2017, άρθρο 37 - ΦΕΚ 102 Α΄/25-7-2017).

Διαβάστε Περισσότερα

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή - χορηγητή υγρών καυσίμων για το έτος 2018

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό για την: Ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή/τών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών για το έτος 2018, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη) ανά τμήμα-ομάδα ειδών, η οποία θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός του έργου: Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αγωγών όμβριων

Ο Δήμος Αρριανών, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ» με προϋπολογισμό 269.951,17€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147).

Διαβάστε Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός του έργου: Διαμόρφωση ελευθέρων χωρών Δήμου Αρριανών - οικισμός Φιλύρας

Ο Δήμος Αρριανών, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΙΛΛΥΡΑΣ» με προϋπολογισμό 199.932,21 €(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147).

Διαβάστε Περισσότερα

Diaugeia Logo
Govgr
Ermis Gov Gr
Tetragonika Govapp Gr
Kentro Koinotitas Logo
I Europi Sou

Δήμος Αρριανών

logo

Follow us on

Επικοινωνία

  • Δημαρχείο
  • Φιλλύρα
  • ΤΚ: 69300, Ροδόπη
  • Τηλ: 2531352800
  • email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.