Skip to main content

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 36,21 Τ Μ . ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ »

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του κάτωθι δημοτικού ακινήτου:

ΑΡ. 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Έκταση:          36,21 τμ

Πόλη:              Αρριανά

Δήμος:            Αρριανών

Οδός:              πλατεία Αρριανών συνορευόμενο προς νότο με ιδιοκτησία Σουλειμάν Νεντήμ,

ανατολικά με δημοτικό κατάστημα, προς βορρά με δρόμο και δυτικά με δημοτικό κατάστημα

Όρια:              Εντός του Δήμου

Είδος:             Ισόγειο κατάστημα  

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στη Φιλλύρα στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου

Αρριανών (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 8-8-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι για το με αρ. 4 δημοτικό κατάστημα το ποσό των δεκαπέντε ευρώ (15,00€) και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αρριανών.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών, Φιλύρα 69300 Σάπες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25313 52800, 25313 52824

 

Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ι    Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ι

 • Δημιουργήθηκε στις

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αρριανών με έδρα την Φιλλύρα, Δημοτικό κατάστημα ΤΚ 69300, τηλ. 25313 – 52839 /800, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» με προϋπολογισμό 185.483,87 € πλέον ΦΠΑ 24% 44.516,13 , ήτοι 230.000,00 € και CPV: 45246400-7.

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α. «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ» με προϋπολογισμό 47.961,99

β. «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ» με προϋπολογισμό 61.746,00 €

γ. «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ» με προϋπολογισμό 13.469,30 €

Δαπάνη Εργασιών : ……………………………………………………………………….....……………………………………………................… 123.177,29 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : ………………………………………………………………………..................…. 22.171,91 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που

αναλώνονται σύμφωναμε τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/201657………..…….….................… 21.802,38 €

Απολογιστικές εργασίες : …………………………………………………………………………………………………………......................…... 6.000,00 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου επί των Απολογιστικών : .…………………………………………………..................……. 1.080,00 €

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού ….......................................................... 11.252,29 €

σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. ΦΠΑ 24% ………………………………………………………....................……..… 44.516,13 €

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα στις κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση  προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει  Διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

3. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος www.promitheus.gov.gr      (Α/Α: 201658).

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/07/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21/07/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.

7. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

8. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.

9. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arriana.gr).

10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 3.709,68 Ευρώ και ισχύος δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 15 της ηλεκτρονικής διακήρυξης.

11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

12. Το έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ-ΕΠΑ) στον Κ.Α. 64.7333.01

13. Προδικαστικές Προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής  υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

14. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο. άρθρο 66 ν. 4412/2016

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρριανών.

| ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ || ΜΕΛΕΤΗ || ΕΣΥ || ΣΑΥ || ΦΑΥ || ΕΕΕΣ || ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ || Ο.Ε. 62/2023 |
 • Δημιουργήθηκε στις

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό,  για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» για   το   έτος 2023,   ενδεικτικού   προϋπολογισμού 139.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

 1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Φιλλύρα 69300, Δημοτικό κατάστημα,

Τηλ: +30 25313 52800,

Φαξ: +30 25313 52826,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Καραολάνης Ευάγγελος,

Ιστοσελίδα: www.arriana.gr

 1. Κωδικοί CPV: 76431300-6 «Εξαγωγή - Τοποθέτηση αντλητικού», 50511000-0 «Διάφορες εργασίες», 50532100-4 «Εργασία επισκευής», 31110000-0 «Ηλεκτροκινητήρες & παρελκόμενα», 42122130-0 «Αντλίες & παρελκόμενα», 42124290-3 «Εξοπλισμός αντλιών)», 44165200-6 «ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ», 31321210-7 «Καλώδια & σπιράλ προστασίας», 31214300-2 «Πίνακες & υλικό - εξοπλισμός πινάκων», 31681410-0 «Γείωση - Σ.Α.Π.», 38411000-9 «Βαλβίδες αντεπιστροφής & υδρόμετρα»
 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL513 {Ροδόπη}.
 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr)
 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης
 1. Αντικείμενο Δημόσιας Σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανέλκυση -καθέλκυση, εξαγωγή - τοποθέτηση, προμήθεια και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης άρδευσης του έτους 2023 στα αντλιοστάσια και δεξαμενές του Δήμου Αρριανών.
 1. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 11-07-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00..
 • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 17-07-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
 • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 196758

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 2. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αρριανών Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. 7131.08 σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα
 1. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης θα ορίζεται έως τις 31-12-2023.
 1. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α και στο ποσό 2.241,94€
 1. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
 1. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου arriana.gr. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

Ο.Ε. 55/2023 || ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ || ΜΕΛΕΤΗ || ΕΕΕΣ |

 • Δημιουργήθηκε στις

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τιμής (κατ’ είδος), για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ» για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αρριανών συνολικής εκτιμώμενης αξίας 120.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% .

 1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Φιλλύρα 69300, Δημοτικό κατάστημα,

Τηλ: +30 25313 52800,

Φαξ: +30 25313 52826,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Καραολάνης Ευάγγελος,

Ιστοσελίδα: www.arriana.gr

 1. Κωδικοί CPV: 34300000-0 «Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους»

34913000-0 «Διάφορα ανταλλακτικά»

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL513 {Ροδόπη}.
 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr)
 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης
 1. Αντικείμενο Δημόσιας Σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου, καθώς και για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2023, με διάρκεια υλοποίησης από την υπογραφή των συμφωνητικών και δημοσίευσης αυτών στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σε μεταγενέστερο χρόνο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.
 1. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 27-06-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00..
 • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 03-07-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
 • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 195469 (Όσον αφορά την προμήθειας ανταλλακτικών)

                                                        195592  (Όσον αφορά την προμήθεια προμήθειας ελαστικών),

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 1. Χρηματοδότηση: Με βάση την αριθ. 62/2023 μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 120.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τα Κ.Α. του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα
 1. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται την υπογραφή των συμφωνητικών και δημοσίευσης αυτών στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. έως και την 31-12-2023, ή την λήξη του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου σε προγενέστερο χρόνο.
 1. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 1.935,48 €, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα είδος της παρούσας σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., του προσφερόμενου είδους. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
 1. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
 1. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου arriana.gr. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

Ο.Ε. 54/2023 || ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ || ΜΕΛΕΤΗ || ΕΕΕΣ |

 • Δημιουργήθηκε στις

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση Δημοτικών αγρών για μονοετείς καλλιέργειες στην κτηματική περιοχή του οικισμού Αρριανών Δήμου Αρριανών.

      Η δημοπρασία θα διενεργηθεί   στο Δημοτικό κατάστημα Αρριανών, στον οικισμό Αρριανών και συγκεκριμένα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, την 11η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

      Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης ανά αγροτεμάχιο (τιμή ανά στρέμμα Χ στρέμματα Χ 10%).

Στην εγγυητική θα πρέπει να αναγράφεται: «ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΣΤΙΣ 11-5-2023».

Η εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου πλειοδότη αποδίδεται μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής των άλλων ενδιαφερομένων τους αποδίδονται μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού  διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών, Φιλύρα 69300 Σάπες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τον Δήμο Αρριανών, ημέρες και ώρες εργάσιμες στα γραφεία του Δήμου και στο τηλέφωνο 25313 52800.

 Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ι    Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ι

 • Δημιουργήθηκε στις

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ»

Ο Δήμος Αρριανών με έδρα την Φιλλύρα, Δημοτικό κατάστημα ΤΚ 69300, τηλ. 25313 – 52839 /800, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» με προϋπολογισμό 201.612,90 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 48.387,10, ήτοι 250.000,00 € και CPV: 45120000-4.

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 • «ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ» με προϋπολογισμό 27.764,18 Ευρώ
 • «ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ» με προϋπολογισμό 25.125,72 Ευρώ
 • «ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ» με προϋπολογισμό 5.662,90 Ευρώ
 • «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με προϋπολογισμό 88.500,00 Ευρώ

 Δαπάνη Εργασιών 147.052,80 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 26.469,50 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 26.028,35 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016, Πρόβλεψη αναθεώρησης 2.062,25 €.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ και σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

3. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος www.promitheus.gov.gr
(Α/Α: 198475).

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/04/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/04/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00.

6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.

7. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

8. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.

9. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arriana.gr).

10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 4.032,26 Ευρώ και ισχύος δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 15 της ηλεκτρονικής διακήρυξης.

11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

12. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος ΠΔΕ της ΠΑΜΘ στον Κ.Α.Ε. 2018ΕΠ53100018

13. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής  υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

14. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο. άρθρο 66 ν. 4412/2016

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρριανών.

 • Δημιουργήθηκε στις

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του με αριθμ. 5 δημοτικού καταστήματος εμβαδού 11,63 τ.μ. που βρίσκεται στην πλατεία του οικισμού Αρριανών

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του κάτωθι δημοτικού ακινήτου:

ΑΡ. 5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Έκταση:          11,63 τ.μ.

Πόλη:              Αρριανά

Δήμος:            Αρριανών

Οδός:              Πλατεία Αρριανών συνορευόμενο της νότο με κοινόχρηστη έκταση, της ανατολικά με δημοτικό κατάστημα, της βορρά με δρόμο και δυτικά με κοινόχρηστη έκταση

Όρια:              Εντός του Δήμου

Είδος:             Ισόγειο κατάστημα  

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στη Φιλλύρα στο Δημοτικό κατάστημα

Αρριανών (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 10-4-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι για το με αρ. 5 δημοτικό κατάστημα το ποσό των εννέα ευρώ (9,00€) και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αρριανών.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών, Φιλύρα 69300 Σάπες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25313 52800, 25313 52824

 Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ι    Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ι

 • Δημιουργήθηκε στις

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ»

Ο Δήμος Αρριανών με έδρα την Φιλλύρα, Δημοτικό κατάστημα ΤΚ 69300, τηλ. 25313 – 52839 /800, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ» με προϋπολογισμό 96.774,19 € πλέον ΦΠΑ 24% 23.225,81 €, ήτοι 120.000,00 € και CPV: 45233120-6.

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α. «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ» με προϋπολογισμό 1.810,00

β. «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ» με προϋπολογισμό 64.987,60€

Δαπάνη Εργασιών 66.797,60€, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 12.023,57€, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), 11.823,18€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 6.129,84€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα στις κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει Διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

3. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος www.promitheus.gov.gr      (Α/Α : 195966).

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/03/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/04/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.

7. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

8. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.

9. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arriana.gr).

10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 1.935,48 Ευρώ και ισχύος δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 15 της ηλεκτρονικής διακήρυξης.

11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

12. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ στον Κ.Α. 61.7326.02

13. Προδικαστικές Προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

14. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο. άρθρο 66 ν. 4412/2016

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρριανών.

 

| Ο.Ε. 19/2023 || ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ || ΜΕΛΕΤΗ || Ε.Σ.Υ || ΣΑΥ || ΦΑΥ || ΕΕΕΣ || ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ |

 • Δημιουργήθηκε στις

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εργασίες Συντήρησης Αγροτικής Οδοποιίας του Δήμου Αρριανών για το έτος 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αρριανών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 22/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : Εργασίες Συντήρησης Αγροτικής Οδοποιίας του Δήμου Αρριανών για το έτος 2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και σύμφωνα με την με αριθ. 39/2023 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αρριανών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): [90722300-7]- Υπηρεσίες αναμόρφωσης γαιών

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 226.920,00 με Φ.Π.Α. 24% (183.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.) και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της οικείας διακήρυξης.

Για τη συγκεκριμένη παροχή έχει εκδοθεί η με αρ. 154/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό «185124».

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α)  κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:

   09-03-2023, ημέρα Πέμπτη

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:

   09-03-2023, ημέρα Πέμπτη

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών:

   27-03-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:

   31-03-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2,00% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι δεκατρείς (13) μήνες.

Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής (είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης) απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. (άρθρο 72, παρ. 1 του ν. 4412/2016).

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Τόπος: Δήμος Αρριανών.

Γλώσσα: Ελληνική.

Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την δημοσίευση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) και την ανάρτησή της στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: http://www.arriana.gr.

Ακόμη, η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, στη διαδικτυακή πύλη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» https://diavgeia.gov.gr.

 

| Ο.Ε. 22/2023 || ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ || ΜΕΛΕΤΗ || ΕΕΕΣ || ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 1 || ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 2 |

 • Δημιουργήθηκε στις

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Αρριανών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Αρριανών» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών, στα πλαίσια του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.867.646,32€ με Φ.Π.Α. 24% .

 1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Φιλλύρα 69300, Δημοτικό κατάστημα,

Τηλ: +30 25313 52800,

Φαξ: +30 25313 52826,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Καραολάνης Ευάγγελος,

Ιστοσελίδα: www.arriana.gr

 1. Κωδικοί CPV: 42122430-3 «Φυγοκεντρικές αντλίες».

32441200-8«Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου»

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL513 {Ροδόπη}.
 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr)
 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης
 1. Αντικείμενο Δημόσιας Σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Αρριανών». Τον εκσυγχρονισμό των Η/Μ εγκαταστάσεων των γεωτρήσεων και των προωθητικών αντλιοστασίων, ώστε να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμισή τους. Την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων πινάκων ισχύος που χρησιμοποιούνται για την οδήγηση των αντλητικών συγκροτημάτων, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες ρύθμισης στροφών που συμβάλουν εκτός των άλλων και στην επιμήκυνση του ωφέλιμου χρόνου ζωής των ηλεκτροκινητήρων.
 2. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:
 • Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 3-3-2023 ημέρα Παρασκευή.
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10-4-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
 • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 18-4-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
 • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 184597

       Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 1. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της σύμβασης προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον»
 1. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι 23 μήνες αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και ο 1 μήνας αφορά στην δοκιμαστική λειτουργία
 1. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (46.252,36 €), που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης.
 1. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
 1. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου arriana.gr. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

O.E. 18/2023 || ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Αναλυτική Περιγραφή || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΣY || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΕΕΣ || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Τεχνικές Προδιαγραφές || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: Σχέδιο Σύμβασης || ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ || ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ || ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 • Δημιουργήθηκε στις